ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

ຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ພະນັກງານເຮັດ ຫຼື ບໍ່? ການອະທິບາຍແບ່ງເປັນ 2 ຢ່າງໃຫຍ່ໆຄື: 1). ເຊື່ອວ່າຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຮັດທຸກຢ່າງເປັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະຖືກພະນັກງານຕົວະໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ວ່າວຽກນັ້ນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ແລະ ຢ່າງທີ; 2). ເບິ່ງກົງກັນຂ້າມກັນ ເຊິ່ງຜູ້ນຳທີ່ດີນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ໄປທຸກເລື່ອງ ເພາະໃນທາງປະຕິບັດນັ້ນເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ແລະ ຮູ້ໄປທຸກຢ່າງ ແຕ່ຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງສາມາດໃຊ້ຄົນໄດ້ກົງກັບ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນການບໍລິຫານຈັດການພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານສ້າງຜົນງານທີ່ດີອອກມາໃຫ້ໄດ້.
ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວທັງ 2 ຢ່າງຕ່າງກໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເພາະຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນຳຢ່າງໜ້ອຍຈະຕ້ອງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດ ຈະເຮັດແບບບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຫຍັງເລີຍນັ້ນກໍ່ຄົງບໍ່ໄດ້ ເພາະຜູ້ຕາມເອງກໍ່ຄົງບໍ່ເຊື່ອຖື ແລະ ບໍ່ຢາກຈະຕາມຜູ້ນຳແບບນີ້ ຫຼື ຈະຕ້ອງຮູ້ໄປໝົດທຸກເລື່ອງທີ່ພະນັກງານເຮັດແບບນີ້ກໍ່ຄົງຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍ່ຄົງຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳຢ່າງແນ່ນອນເພາະມົວແຕ່ໄປຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆ ເຊິ່ງເອົາເຂົ້າແທ້ໆມັນກໍ່ຮຽນຮູ້ກັນໄດ້ບໍ່ໝົດ.
◆ ສຳລັບຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຢູ່ກາງຄື: ຕ້ອງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ເຮັດວ່າມັນຄືຫຍັງ? ຮູ້ວ່າອັນໃດຖືກ? ອັນໃດບໍ່ຖືກ? ຮູ້ພາລະກິດໃນການເຮັດວຽກຂອງເລື່ອງນັ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະຄິດຕໍ່ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມວຽກໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດ ແລະ ໃນອີກມູມໜຶ່ງຄືຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກທີ່ຈະໃຊ້ຄົນໃຫ້ເປັນ ເພາະເຮົາເອງບໍ່ໄດ້ຊ່ຽວຊານທຸກເລື່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຮົາສາມາດໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເກັ່ງເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກທີ່ດີຕາມມາ.
◆ ຜູ້ນຳທີ່ດີນັ້ນຈະຕ້ອງຮູ້ວິທີການໃຊ້ຄົນໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອສ້າງຜົນງານທີ່ດີ: ແຕ່ກໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງກຳລັງເຮັດຢູ່ເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຮູ້ເລິກທຸກເລື່ອງ, ປະເດັ່ນສຳຄັນຢູ່ທີ່ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄົນໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີກໍ່ຈະມີການໃຫ້ລາງວັນຕອບແທນຢ່າງເໝາະສົມກັບຄວາມດີທີ່ເຮັດໄວ້ທັງລາງວັນທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ລາງວັນທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຄຳຊື່ນຊົມ ແລະ ການຍົກຍ້ອງວ່າເປັນຄົນທີ່ເກັ່ງໃນເລື່ອງນັ້ນໆ ແລະ ຕົວຜູ້ນຳເອງກໍ່ຍັງຕ້ອງເຂົ້າໄປຂໍຄຳປຶກສາດ້ວຍຕົນເອງຍິ່ງເປັນການສື່ ແລະ ຍົກຍ້ອງໃຫ້ພະນັກງານຄົນນັ້ນຮູ້ໃນທາງອ້ອມວ່າລາວເປັນຄົນເກັ່ງໃນເລື່ອງນັ້ນແທ້ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳຄົນນີ້ໄດ້ໃຈພະນັກງານ ແລະ ພະນັກງານເອງກໍ່ຍິນດີ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ກັບຜູ້ນຳຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ.
ຜິດກັບຜູ້ນຳບາງຄົນທີ່ໃຊ້ຄົນບໍ່ເປັນ, ພະນັກງານຮຽນບັນຊີມາກໍ່ໄປໃຊ້ເຮັດໄອທີ, ພະນັກງານເກັ່ງເລື່ອງການເງິນກໍ່ໄປໃຊ້ໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ HR, ບາງຄົນເປັນເລຂາທີ່ຄອຍປະສານງານໄດ້ດີກໍ່ໄປໃຊ້ງານໃຫ້ເຮັດ PR ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ ທັງທີ່ຕົວພະນັກງານເອງກໍ່ສົ່ງສັນຍານມາແລ້ວວ່າບໍ່ມັກ ແລະ ບໍ່ຢາກທີ່ຈະເຮັດວຽກນັ້ນ, ແຕ່ຕົວຜູ້ນຳເອງກັບບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າໃຊ້ພະນັກງານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມທີ່ສຸດແລ້ວຈົນສຸດທ້າຍພະນັກງານຂໍລາອອກໄປກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຕົວອີກ ເຊັ່ນກັນແບບນີ້ບໍ່ສົມຄວນຈະເປັນຜູ້ນຳ ດັ່ງສຸພາສິດທີ່ວ່າ: ຜູ້ນຳຕ້ອງ “ ເບິ່ງຄົນອອກ ບອກຄົນໄດ້ ໃຊ້ຄົນເປັນ ”.

%d bloggers like this: