ທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ຈະຢຸດໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນລາວ

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກທາງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ( ANZ ) ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2018 ວ່າ: ທາງທະນາຄານຈະຢຸດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຳລັບລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສຸມໃສ່ການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ.

ການແຈ້ງການນີ້ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກແຈ້ງການໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ຂອງການຂາຍທຸລະກິດການບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນຂອງ ANZ ໃນ 5 ປະເທດອາຊຽນ ໃຫ້ກັບທະນາຄານພັດທະນາສິງກະໂປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແມ່ນການຢຸດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ.

ສະນັ້ນ, ທາງ ANZ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງການໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີຝາກປະຢັດ, ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ, ບັນຊີແອັດເວີກ ແລະ ຕູ້ນິລະໄພກັບທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ລາວ ຫາໂອກາດນັດໝາຍນໍາທາງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ເພື່ອປິດບັນຊີດັ່ງກ່າວ.

ການຢຸດເຊົາການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນລາວ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ລູກຄ້າທຸລະກິດການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານ.

ຕາມການສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍທີ່ຝາກເງິນກັບທາງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ແບບມີກຳນົດ, ແຕ່ຕ້ອງປິດບັນຊີກ່ອນກຳນົດ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຈົນເຖິງມື້ປິດບັນຊີຕົວຈິງໂດຍບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝ ແລະ ທາງທະນາຄານກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາປິດໄດ້ຊ້າສຸດແມ່ນບໍ່ກາຍວັນທີ 30 ມີນາ 2018 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງນີ້ເປັນພຽງການແຈ້ງຢຸດການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຳລັບລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດແມ່ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນການປິດທະນາຄານແຕ່ຢ່າງໃດ.

%d bloggers like this: