ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ ໄຟຟ້າລາວ ຫຼຸດຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂ, ຫຼຸດຂອດຂັ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການອະນຸຍາດຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ( ພບ ) ຕ້ອງເລັ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພົວພັນກັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ.

ເພື່ອຍົກລະດັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແນໃສ່ຍາດແຍ່ງ ແລະ ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດພາຍໃນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ກໍ່ຄືການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼຸດລົງແບບກ້າວກະໂດດ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ເວລາໃນການອອກອະນຸຍາດຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ມີຜົນສັກສິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນກິດຈະການຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈເຂົ້າມາດຳເນີນ ຫຼື ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຮົາໃຫ້ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ອີງຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 ໂດຍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂອບເຂດສິດທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂ, ຫຼຸດຂອດຂັ້ນ ແລະ ເວລາຂອງການອະນຸຍາດຕ່າງໆໃນປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ດັ່ງນີ້:

ມອບໃຫ້ກະຊວງ ພບ ປະຕິບັດເປັນເຈົ້າການຊີ້ນຳ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ເລັ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພົວພັນກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີ 3 ຕົວຊີ້ວັດການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

  1. ຫຼຸດຂັ້ນຕອນ ແລະ ເວລາການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າລົງຕື່ມຈາກທີ່ມີ 6 ຂັ້ນຕອນໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ເຫຼືອບໍ່ເກີນ 5 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຈາກ 134 ວັນ ໃຫ້ເຫຼືອບໍ່ເກີນ 50 ວັນ ໃນປີ 2018 ແລະ ບໍ່ເກີນ 40 ວັນ ໃນປີ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ໃຫ້ກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ໄລຍະການໃຫ້ບໍລິການການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ລວມທັງການຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ ໂດຍສະເລ່ຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ ໃນປີ 2018 ແລະ ບໍ່ເກີນ 25 ວັນ ໃນປີ 2019, ສຳລັບການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແຮງ 22 ກິໂລໂວນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂລວງຍາວ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ.
  2. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາມາດຕະຖານການບໍລິການຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າພົບເຫັນການດຳເນີນການ ແລະ ບໍລິການຊັກຊ້າ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານກໍ່ໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການກ່າວເຕືອນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການບໍລິການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.
  3. ຮີບຮ້ອນປັບປຸງລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີສະພາບໄຟຟ້າຕົກເລື້ອຍໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ດັດສະນີຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນ.
%d bloggers like this: