ທົ່ວປະເທດປັກດຳເຂົ້ານາແຊງສໍາເລັດ 80% ສ່ວນການປູກພືດລະດູແລ້ງປະຕິບັດໄດ້ 70 ພັນກວ່າເຮັກຕາ

ປັດຈຸບັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 80% ໃນເນື້ອທີ່ 72 ພັນກວ່າເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ນາດຳທົ່ວໄປມີ 66,099 ເຮັກຕາ, ນາຫວ່ານ 6,502 ເຮັກຕາ; ຂະນະທີ່ການປູກພືດລະດູແລ້ງໃນທົ່ວປະເທດສາມາດປູກໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 78,818 ເຮັກຕາ. ໃນນີ້, ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຜັກ, ໝາກໄມ້, ສາລີແຂງ ແລະ ອ້ອຍ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂການຜະລິດໄດ້ປັກດຳເຂົ້ານາແຊງໄດ້ແລ້ວປະມານ 80% ໃນເນື້ອທີ່ 72,722 ເຮັກຕາ.

  • ພາກເໜືອ: ມີແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 9,315 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 44,870 ໂຕນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 83% ໃນເນື້ອທີ່ 7,760 ເຮັກຕາ ເປັນນາດໍາທົ່ວໄປທັງໝົດ; ສໍາລັບແຂວງທີ່ປັກດຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງໄຊຍະບູລີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 85% ໃນເນື້ອທີ່ 2,300 ເຮັກຕາ ເປັນນາດຳທົ່ວໄປ.

  • ພາກກາງ: ແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 59,715 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 318,347 ໂຕນ, ສາມາດປັກດໍາໄດ້ແລ້ວ 81% ໃນເນື້ອທີ່ 48,463 ເຮັກຕາ, ເປັນນາດໍາທົ່ວໄປ 41,840 ເຮັກຕາ, ນາຫວ່ານ 6,502 ເຮັກຕາ; ສໍາລັບແຂວງທີ່ປັກດໍາໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປັກດຳໄດ້ແລ້ວ 88% ໃນເນື້ອທີ່ 23,625 ເຮັກຕາ, ນາດຳທົ່ວໄປ 18,560 ເຮັກຕາ, ນາຫວ່ານ 4,944 ເຮັກຕາ.

 

  • ພາກໃຕ້: ມີແຜນການປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 21,320 ເຮັກຕາ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 112,170 ໂຕນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 77% ໃນເນື້ອທີ່ 16,499 ເຮັກຕາ ເປັນນາດໍາທົ່ວໄປທັງໝົດ ສ່ວນແຂວງທີ່ປັກດຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງສາລະວັນ 74% ໃນເນື້ອທີ່ 8,879 ເຮັກຕາ ເປັນນາດຳທົ່ວໄປທັງໝົດ.

ສ່ວນການປູກພືດລະດູແລ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 78,218 ເຮັກຕາ, ພືດທີ່ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ຜັກຕ່າງໆ 25,295 ເຮັກຕາ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 15,838 ເຮັກຕາ, ສາລີແຂງ 8,428 ເຮັກຕາ ແລະ ອ້ອຍ 7,048 ເຮັກຕາ.

  • ພາກເໜືອ: ສາມາດປູກພືດລະດູແລ້ງທັງໝົດໄດ້ 28,068 ເຮັກຕາ ສາມາດປູກສາລີແຂງໄດ້ 6,685 ເຮັກຕາ, ສາລີຫວານ 285 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວເຫຼືອງ 1,057 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວຂຽວ 188 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວດິນ 2,868 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວແດງ 475 ເຮັກຕາ, ຢາສູບ 1,110 ເຮັກຕາ, ອ້ອຍ 4,128 ເຮັກຕາ, ເຜືອກ – ມັນຕ່າງໆ 2,439 ເຮັກຕາ, ຜັກຕ່າງໆ 4,711 ເຮັກຕາ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 3,939 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ແຂວງທີ່ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ສາມາດປູກໄດ້ທັງໝົດ 11,174 ເຮັກຕາ ປະກອບມີ: ປູກສາລີແຂງໄດ້ 250 ເຮັກຕາ, ສາລີຫວານ 50 ເຮັກຕາ, ອ້ອຍ 4,128 ເຮັກຕາ, ເຜືອກ – ມັນຕ່າງໆ 2,372 ເຮັກຕາ, ຜັກຕ່າງໆ 1,280 ເຮັກຕາ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 3,094 ເຮັກຕາ.

 

  • ພາກກາງ: ສາມາດປູກພືດລະດູແລ້ງໄດ້ທັງໝົດ 45,340 ເຮັກຕາ ສາມາດປູກສາລີແຂງໄດ້ 1,400 ເຮັກຕາ, ສາລີຫວານ 3,139 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວເຫຼືອງ 23 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວຂຽວ 462 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວດິນ 1,653 ເຮັກຕາ, ຢາສູບ 1,479 ເຮັກຕາ, ອ້ອຍ 2,620 ເຮັກຕາ, ມັນຕົ້ນ 1,032 ເຮັກຕາ, ຜັກຕ່າງໆ 20,584 ເຮັກຕາ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 10,259 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ແຂວງທີ່ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງວຽງຈັນ ສາມາດປູກໄດ້ທັງໝົດ 14,859 ເຮັກຕາ ປະກອບມີ: ສາລີແຂງ 750 ເຮັກຕາ, ສາລີຫວານ 654 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວຂຽວ 355 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວດິນ 879 ເຮັກຕາ, ຢາສູບ 321 ເຮັກຕາ, ຜັກຕ່າງໆ 11,179 ເຮັກຕາ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 717 ເຮັກຕາ.

  • ພາກໃຕ້: ສາມາດປູກພືດລະດູແລ້ງໄດ້ທັງໝົດ 4,810 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ສາມາດປູກສາລີແຂງໄດ້ 343 ເຮັກຕາ, ສາລີຫວານ 190 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວເຫຼືອງ 300 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວຂຽວ 362 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວດິນ 295 ເຮັກຕາ, ຢາສູບ 102 ເຮັກຕາ, ອ້ອຍ 300 ເຮັກຕາ, ຝ້າຍ 174 ເຮັກຕາ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 1,640 ເຮັກຕາ; ສ່ວນແຂວງທີ່ປູກໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງຈຳປາສັກ ສາມາດປູກພືດໄດ້ທັງໝົດ 2,960 ເຮັກຕາ ປະກອບມີ: ສາລີແຂງ 300 ເຮັກຕາ, ສາລີຫວານ 100 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວເຫຼືອງ 250 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວຂຽວ 350 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວດິນ 250 ເຮັກຕາ, ຢາສູບ 60 ເຮັກຕາ, ອ້ອຍ 300 ເຮັກຕາ, ຝ້າຍ 50 ເຮັກຕາ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 1,100 ເຮັກຕາ.

%d bloggers like this: