ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ

ຄໍລຳຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິດ, ພັນທະ ແລະ ການສິ້ນສຸດການສໍາປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011.
▶ ມາດຕາ 36 ສິດຂອງຜູ້ສຳປະທານ.
ຜູ້ສຳປະທານໄຟຟ້າມີສິດຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຈໍາເປັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າ.
2. ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສຳປະທານ.
3. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
4. ໄດ້ຮັບການແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ.
5. ໂອນ ຫຼື ມອບທຸລະກິດໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດອາຍຸສຳປະທານທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕາມຂອບເຂດສິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34.
▶ ມາດຕາ 37 ( ປັບປຸງ ) ພັນທະຂອງຜູ້ສໍາປະທານ.
ຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າມີພັນທະດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
2. ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາສຳປະທານ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ – ເຕັກນິກ – ການເງິນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ.
3. ວາງເງິນຄໍ້າປະກັນຢູ່ທະນາຄານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
4. ຕ້ອງມີິເງິນ ຫຼື ຊັບສິນເທົ່າກັບທຶນຈົດທະບຽນ, ສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕ້ອງນຳເງິນທຶນຈົດທະບຽນເປັັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ຕາມສັນຍາ.
5. ຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບົບບັນຊີສາກົນ.
6. ເສຍເງິນພາກທາງ, ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
7. ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຕໍ່ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ.
8. ຝຶກອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານສະຫວັດດີການຕໍ່ພະນັກງານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.
9. ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດສັນຍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການສຳປະທານຕາມກຳນົດເວລາ ລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງການຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ.
10. ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ຕາມຫຼັກການທາງດ້ານເຕັກນິກ.
11. ຊຳລະໜີ້ສິນຂອງຕົນທັງໝົດ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກພາຫະນະ, ສິ່ງປະກອບສ້າງຂອງໂຄງການໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເສຍກ່ອນຈຶ່ງມອບໂອນທຸລະກິດໄຟຟ້າໃຫ້ລັດພ້ອມດ້ວຍບົດວິພາກເສດຖະກິດ – ເຕັກນິກ – ການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນຂອງໂຄງການ ໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນຄືນເມື່ອໝົດອາຍຸສຳປະທານ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ສຳປະທານຫາກຢຸດເຊົາການດຳເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າ.
12. ມີການປະສານສົມທົບຮ່ວມມື ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່.
13. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
▶ ມາດຕາ 38 ການສິ້ນສຸດການສຳປະທານ.
ການສຳປະທານຈະສິ້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້:
1. ໝົດກຳນົດສັນຍາສຳປະທານ.
2. ຢຸດເຊົາການສຳປະທານກ່ອນກຳນົດເວລາຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ສຳປະທານ ແລະ ການເຫັນດີຂອງລັດ.
3. ຖືກຖອນສິດພັນທະຍ້ອນມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ, ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
4. ບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງ ຫຼື ຟື້ນຟູກິດຈະການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຫດສຸດວິໄສ.
5. ມີການຍົກເລີກສັນຍາສຳປະທານ.
ກ່ອນສິ້ນສຸດການສຳປະທານຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ.

( ຂໍ້ມູນຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ( ສະບັບປັບປຸງ ) 2011 )

 

%d bloggers like this: