ຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ນຳ

ເຮົາຄົງຈະເຫັນກັນຢູ່ວ່າການເປັນຜູ້ນຳນັ້ນອາດຈະບໍ່ຍາກ, ແຕ່ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ເປັນງ່າຍໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງປັດໄຈແວດລ້ອມຕ່າງໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຜູ້ນໍາໃນທຸກລະດັບ ແລະ ອົງກອນທຸກປະເພດຕ້ອງປະເຊີນກັບ ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆຕະຫຼອດເວລາ. ຈາກຜົນວິໄຈຂອງ Center For Creative Leadership ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະທີ່ສຶກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜູ້ນຳ ໂດຍທາງ CCL ໄດ້ສຶກສາວິໄຈເຖິງຄວາມທ້າທາຍທີ່ຜູ້ນຳໃນລະດັບຕ່າງໆຕ້ອງປະເຊີນຈາກ 7 ຂົງເຂດທົ່ວໂລກຕັ້ງແຕ່ ສປ ຈີນ, ອິນເດຍ, ສິງກະໂປ, ຕາເວັນອອກກາງ, ເອີຣົບ, ອາເມຣິກາ ສາມາດລວບລວມເອົາຄວາມທ້າທາຍທີ່ຜູ້ນຳດັ່ງກ່າວກຳລັງປະເຊີນຢູ່ນັ້ນອອກເປັນ 6 ປະເດັນ ເຊັ່ນ:
1. ການພັດທະນາຕົນເອງຂອງຜູ້ນຳ:
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການຕົນເອງ ທັງໃນດ້ານການບໍລິຫານເວລາ, ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ການຄິດໃນລັກສະນະກົນລະຍຸດ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ທັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງພາຍນອກ ໂດຍຈະສັງເກດໄດ້ວ່າສິ່ງທີ່ຜູ້ນຳໃນແງ່ຂອງການພັດທະນາຕົນເອງນັ້ນບໍ່ແມ່ນປະເດັນໃນເລື່ອງຂອງທັກສະ ຫຼື ຄວາມຮູ້ໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ, ແຕ່ຈະເປັນທັກສະທີ່ເຮົາອາດຈະເອີ້ນວ່າ Soft – Skilled ເຊິ່ງໃນອະດີດທັກສະເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແຕ່ເບິ່ງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄວຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ທັກສະຕ່າງໆຂ້າງເທິງເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
2. ການຈະຈູງໃຈ ແລະ ກະຕຸ້ນຜູ້ອື່ນ:
ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຈູງໃຈໃຫ້ເຮັດວຽກແບບທຳມະດາ, ແຕ່ຕ້ອງການທາງການກະຕຸ້ນ ແລະ ຈູງໃຈພະນັກງານທີ່ດີມີຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມພໍໃຈໃນວຽກທີ່ເຮັດຮ່ວມກັນໄດ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ. ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ນຳຄື “ ບໍລິຫານຄົນ ” ແຕ່ຢາກໃຫ້ເບິ່ງອີກມູມກໍ່ຄືແທນທີ່ຈະເປັນເລື່ອງຂອງການ “ ບໍລິຫານຄົນ ” ແຕ່ເປັນການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີກັບຄົນອ້ອມຂ້າງຂອງຜູ້ນໍາ ແລະ ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ຄວາມສໍາພັນດັ່ງກ່າວໃນການຈູງໃຈກະຕຸ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນ.
3. ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ:
ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ແມ່ນການບໍລິຫານຮູບແບບເກົ່າໆຂອງການເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ, ນັ່ງຟັງອາຈານສອນໜັງສືແລ້ວກໍ່ຈົບໄປ, ແຕ່ຈະເນັ້ນເລື່ອງຂອງການ Mentoring / Coaching ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ບົດບາດບຸກຄະລາກອນນັ້ນມີບົດບາດໃໝ່ໆ ໂດຍບໍ່ແມ່ນການຢືນໜ້າຫ້ອງແລ້ວສອນໜັງສື, ແຕ່ເປັນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຝຶກສອນ ( Mentor / Coach ) ແທນ.
4. ການເປັນຜູ້ນຳທີມ:
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການນໍາທີມນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງທີມ, ການພັດທະນາທີມ, ການບໍລິຫານທີມ, ການສ້າງແຮງຈູງໃຈ, ການສ້າງແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ກັບທີມ ເນື່ອງຈາກຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນຈະເນັ້ນການເຮັດວຽກໃນຮູບແບບຂອງທີມຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເລື່ອງການບໍລິຫານທີມຈຶ່ງກາຍເປັນ ຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນອີກປະການໜຶ່ງຂອງຜູ້ນຳ.
5. ການປ່ຽນແປງ:
ຖືວ່າບໍ່ແປກເພາະພາຍໃຕ້ສະພາວະແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນຜູ້ນຳໃນທຸກລະດັບຈະບໍ່ສາມາດຫຼີກລຽງຈາກການປ່ຽນແປງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ຜູ້ນຳທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະເຊີນຈະເປັນເລື່ອງຂອງການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳການປ່ຽນແປງ ລວມເຖິງການບໍລິຫານຈັດການທີ່ເໝາະສົມເມື່ອປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງ.
6. ການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນອົງກອນ:
ນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງບັນຫາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີຕໍ່ອົງກອນຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໃນອະດີດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ຫຼື ທັງພະນັກງານເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ນຳຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບບຸກຄະລາກອນ ລວມທັງກຸ່ມບຸກຄົນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນ.

%d bloggers like this: