ສະພາຮັບຮອງລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ ປີໜ້າຕ້ອງບັນລຸ 21.3 ລ້ານກີບ

ປີ 2017 ອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 6.83% ( ຫຼຸດແຜນ 0.17% ) ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໝົດປີຄາດວ່າບັນລຸ 2,472 ໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນປີ 2018 ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 21.3 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2,536 ໂດລາສະຫະລັດ.
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2018.
ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງບັນດາຄາດໝາຍແຕ່ລະດ້ານຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ມີລາຍລະອຽດ ຄື:
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ) ເພີ່ມຂຶ້ນລະດັບ 7% ດ້ວຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີໃຫ້ໄດ້ 149,471 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 17,794 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຄາດຄະເນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 21.3 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2,536 ໂດລາສະຫະລັດ ( ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ GNI ຕໍ່ຫົວຄົນ ປະມານ 16,830 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2,004 ໂດລາສະຫະລັດ ).
ໜຶ່ງ: ດ້ານໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ:
– ຂະແໜງກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.8% ກວມເອົາປະມານ 15.73% ຂອງ GDP.
– ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.1% ກວມເອົາປະມານ 30.79% ຂອງ GDP.
– ຂະແໜງບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.4% ກວມເອົາປະມານ 41.83% ຂອງ GDP.
– ພາສີ – ອາກອນຂາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.0% ກວມເອົາປະມານ 11.65% ຂອງ GDP.
ສອງ: ດ້ານເສດຖະກິດ:
– ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4.2 ລ້ານໂຕນ, ກາເຟ 137,500 ໂຕນ, ສາລີອາຫານສັດ 1.2 ລ້ານໂຕນ, ມັນຕົ້ນ 2.4 ລ້ານໂຕນ, ຊີ້ນ 199,800 ໂຕນ, ໄຂ່ 34,450 ໂຕນ ແລະ ປາ 179,000ໂຕນ.
– ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ບັນລຸປະມານ 5,015 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
– ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ປະມານ 4,978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
– ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ບັນລຸ 9,614 ຕື້ກີບ.
– ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ( ຂາຍຍົກ – ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິການ )ໃຫ້ບັນລຸ 57,386 ຕື້ກີບ.
– ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 31,700 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ.
– ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 10,974 ຕື້ກີບ.
– ສູ້ຊົນດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ປະມານ 900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມເປັນຢ່າງດີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜົນກະທົບ ຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເປັນທາງການ, ຈຸດປະສົງເພື່ອຫວັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ, ມີການຂະຫຍາຍຕົວປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຄັ້ງທີ IV ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 10 ກໍລະກົດ 2015 ເຊິ່ງໄດ້ວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2020 ຄື: ຈຳນວນຄົວເຮືອທີ່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ( ເສດຖະກິດຄອບຄົວ ) ກວມສ່ວນ ໃຫຍ່ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນລວມໃນຂັ້ນບ້ານຂອງເຂດຊົນນະບົດ, ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 10% ຂອງຈຳນວນບ້ານ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນ 5 ປີ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກາຍເປັນຂະແໜງການນໍາໜ້າ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເປັນຂະແໜງສຳຮອງລົງມາ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບນໍາເຂົ້າໂດຍສະເພາະເພື່ອສົ່ງອອກ. ການສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ກວມ 50% ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ GDP ຂອງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 32% – 33% ເພີ່ມສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃນອາຊຽນຂຶ້ນບໍ່ຫຼຸດ 70% ຕະຫຼາດອາຊຽນບວກຄູ່ເຈລະຈາໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຫຼຸດ 90% ລະດັບການເປີດຕົວຂອງການຄ້າ ( ມູນຄ່າການຄ້າ, ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຕໍ່ GDP ) ບໍ່ຫຼຸດ70%. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງວາງຄາດໝາຍການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄປສູ່ຄຸນນະພາບຄືສ້າງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດກ້າວສູ່ ຄວາມມີແບບແຜນ, ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ.

%d bloggers like this: