ສະພາ ຮັບຮອງແຜນປີ 2018 ເສດຖະກິດເຕີບໂຕ 7%

ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ປິດລົງໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ພ້ອມກັບການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ແລະ ແຜນການປີ2018; ໂຕເລກເສດຖະກິດ ປີ 2018 ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7% ດ້ວຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີໃຫ້ໄດ້ 149,471 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 2,536 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.

ໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.8% ກວມເອົາ 15.73%; ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 9.1% ກວມເອົາ 30.79%; ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 6.4% ກວມເອົາ 41.83% ແລະ ພາສີ-ອາກອນຂາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ກວມເອົາ 11.65% ຂອງຈີດີພີ.

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກໃຫ້ບັນລຸ 5,015 ລ້ານໂດລາ, ການນຳເຂົ້າປະມານ 4,978 ລ້ານໂດລາ; ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານລວມໃຫ້ໄດ້ຕ່ຳສຸດ 25,452 ຕື້ກີບ, ການລົງທຶນຂອງລັດຈາກງົບປະມານພາຍໃນ 4,600 ຕື້ກີບກວມເອົາ 10.9% ຂອງການລົງທຶນລວມ, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 20,730 ຕື້ກີບກວມເອົາ 49,19% ຂອງການລົງທຶນລວມ.

ສູ້ຊົນລຶບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 4,833 ຄອບຄົວ ແລະ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 66,139 ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 5.67% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ.

ສະພາແຫ່ງຊາດຍັງຮັບຮອງເອົາ 9 ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີ 2018 ໃນນັ້ນອັນສຳຄັນແມ່ນການກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາຄືນການຊຳລະໜີ້ໂຄງການນອກແຜນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຕິດຕາມ, ກວດກາຫົວໜ່ວຍລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການຄືນໃໝ່ ທັງໝົດແລ້ວມີມາດຕະການແກ້ໄຂ.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນຈຸໂຄງການນອກແຜນ, ໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ປະເມີນ ຫຼື ໂຄງການທີ່ໄດ້ປະເມີນແລ້ວແຕ່ປະສິດທິຜົນຍັງຕ່ຳເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປີ 2018 ຢ່າງເດັດຂາດ, ຖ້າບ່ອນໃດມີການລະເມີດຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາວິໄນແຜນການ-ການເງິນຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສັ່ງການຕາມກົດໝາຍ. ກວດກາ ແລະ ສັງລວມຄືນທັງໝົດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ກຳນົດມາດຕະການ, ກົນໄກຊຳ ລະໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ 20 ຕື້ກີບລົງມາໃຫ້ສາມາດຊຳລະສຳເລັດພາຍໃນ 5 ປີ.

ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າອອກຂໍ້ກຳນົດໂຄງສ້າງການຄິດໄລ່ບໍລິມາດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍລາຄາຂອງວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ສ້າງແປງຂົວທາງ, ເຄຫະສະຖານ, ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງວ່າງໃນການຂຶ້ນງົບປະມານໂຄງການທີ່ມີລາຄາແພງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ພ້ອມປະຕິດບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

%d bloggers like this: