ຈະປັບປຸງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິສະວະກຳໃນລາວ

89

ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2024 ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຄັ້ງທີ 6 ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.


ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຫຼັກສູດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີສາຂາວິສະວະກຳ ລວມທັງການທົດລອງ ຫຼື ການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳການເຮັດບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການຈັດການທີ່ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນການທົດລອງ ລວມເຖິງການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ຕະຫຼອດຈົນຮອດການຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ວມມືໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກັບສະຖາບັນການສຶກສາ.


ໂຄງການນີ້ຍັງໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນການທົດລອງມູນຄ່າ 40ລ້ານເຢັນ ເຂົ້າໃນການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ກັບຄະນະວິສະວະກຳສາດ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນການແກ້ໄຂຫຼັກສູດຂອງຊັ້ນຮຽນ ລວມທັງປຶ້ມຄູ່ມືການທົດລອງສຳລັບນັກຮຽນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງອາຈານຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ ກໍໄດ້ຊ່ວຍນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 60ຄົນໃນການຂຽນບົດຈົບ ແລະ ຊີ້ນຳການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກສຶກສາແລະຄູອາຈານ ທັງໝົດ 18 ທີມ ຕັ້ງແຕ່ສົກປີ 2023/2024.


ປະຈຸບັນກຳລັງດຳເນີນການຈັດເກັບອຸປະກອນໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ (ເຊັ່ນການຈັດລະບຽບຊັ້ນວາງ ແລະ ໃນຫ້ອງທົດລອງ) ຕາມແນວທາງປະຕິບັດຂອງທາງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ ແລະ ສຳເລັດໄປເກືອບໝົດແລ້ວ.
ຂອບໃຈຂ່າວຈາກ: ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ