ຮອດປີ 2025 ຄາດໝາຍມູນຄ່າການຄ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕໍ່ ຈິດີພີ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 80%

13

ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮອດປີ 2025 ມູນຄ່າການຄ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕໍ່ ຈິດີພີ ບໍ່ຫຼຸດ 80%, ການສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳກວມ 50%,. ຈໍານວນຜູ້ປະກອບກິດຈະການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2% ຕໍ່ປີ.
ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ລວມ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ ຮອດປີ 2025 ຂອງອົງຄະນະພັກ ແມ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ແຜນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕົ້ນສະໄໝ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນດັ່ງນີ້:

1). ເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບເສດຖະກິດ ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າຮ່ວມຕ່ອງໂສ້ຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງແຂ່ງຂັນໄດ້;
2). ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ມີການພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຕາມກະແສການປ່ຽນແປງຂອງວິທະຍາສາດ-ວິທະຍາການຍຸກໃໝ່ ຕາມທິດສົມດູນ ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດບົດບາດ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສິນຄ້າລາວຈຳນວນໜຶ່ງສາມາດເຈາະເຂົ້າຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ສາມາດມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນທ່ຽງໃນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີການພົວພັນຄ້າຂາຍຢູ່, ພັດທະນາສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ຊອກຕະຫຼາດໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ;


3). ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບັນຍາກາດການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງເດັ່ນຊັດ ເພື່ອຮອງຮັບການຍ້າຍຖານການຜະລິດ ພາຍຫລັງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ມີການປັບຕົວໃນສະພາບການປົກກະຕິແບບໃໝ່. ຈນກ ຂອງລາວໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ດີຂຶ້ນ. ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງ ຫັດຖະກຳມີການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີຈຸດສຸມຕາມທ່າແຮງຂອງປະເທດ;
4). ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ເປັນວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຜະລິດ ແລະ ການຊົມໃຊ້ ຂອງສັງຄົມ;

5). ກະຊວງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕິດພັນກັບການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮອງຮັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕາມທິດ 3 ສ້າງ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ມີການພັດທະນາໃຫ້ສົມຄູ່ກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການນຳພາ ຂອງພັກໃນຂັ້ນຮາກຖານພັກຢູ່ລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຮ່ວມທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍດ້ານຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ດ້ານເນື້ອໃນ.
ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍຮອດປີ 2025 ລະດັບການເປີດຕົວຂອງການຄ້າ (ມູນຄ່າການຄ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕໍ່ GDP ບໍ່ຫຼຸດ 80%), ການສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳກວມ 50%, ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ GDP ຂອງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 22-23%, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປະກອບ ສ່ວນຕໍ່ GDP 18% ຕໍ່ປີ. ຈຳນວນຜູ້ປະກອບກິດຈະການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2% ຕໍ່ປີ.