ໄຕມາດ 1 ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ – ສົ່ງອອກສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງຂາດດຸນ

58

ໄຕມາດ 1 ປີ 2024 ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ໂດຍມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ປະມານ 3.680 ລ້ານໂດລາ ຂາດດຸນປະມານ 309 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີມັນຕົ້ນເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກອັນດັບ 1 ໃນ 3 ເດືອນທຳອິດ.

ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ/Lao PDR Trade Portal ເຫັນໄດ້ວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ປະຈໍາເດືອນມັງກອນປີ 2024 ປະມານ 1.311 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດ ປະມານ 561 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດປະມານ 749 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສິນຄ້າສົ່ງອອກມູນຄ່າຫຼາຍອັນດັບໜຶ່ງໄດ້ແກ່ ມັນຕົ້ນ 94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຮອງມາແມ່ນແຮ່ທອງ 44 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄໍາປະສົມ, ຄຳແທ່ງ 44 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສ່ວນເດືອນກຸມພາ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.101 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດ ປະມານ 530 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດ ປະມານ 570 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກມູນຄ່າຫຼາຍອັນດັບໜຶ່ງ ໄດ້ແກ່: ມັນຕົ້ນ 95 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຕາມດ້ວຍຄໍາປະສົມ, ຄຳແທ່ງ 60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຮ່ທອງ 47 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ສໍາລັບເດືອນມີນາ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 1.268 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດ ປະມານ 594 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດ ປະມານ 675 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກມູນຄ່າຫຼາຍ ກໍໄດ້ແກ່: ມັນຕົ້ນ 78 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຄໍາປະສົມ, ຄຳແທ່ງ 56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ແຮ່ທອງ 51 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.


ໂດຍລວມແລ້ວ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ – ນໍາເຂົ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ມີມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 3.680 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ສົ່ງອອກປະມານ 1.685 ລ້ານໂດລາ ແລະ ນໍາເຂົ້າປະມານ 1.994 ລ້ານໂດລາ ຂາດດຸນງົບປະມານ 309 ລ້ານໂດລາ.
ຫວນເບິ່ງຕົວເລກໄລຍະດຽວກັນປີ 2023: ເດືອນມັງກອນ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ບັນລຸໄດ້ 935 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ປະມານ 461 ລ້ານໂດລາ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ປະມານ 474 ລ້ານໂດລາ.
ເດືອນກຸມພາ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ບັນລຸໄດ້ປະມານ 962 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 505 ລ້ານໂດລາ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ປະມານ 457 ລ້ານໂດລາ.

ເດືອນມີນາ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ບັນລຸໄດ້ ປະມານ 1.236 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 630 ລ້ານໂດລາ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ປະມານ 606 ລ້ານໂດລາ. ສັງລວມຕົວເລກສົ່ງອອກ – ນຳເຂົ້າ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ຢູ່ທີ່ 3.133 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ລວມເອົາມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ.