ທົ່ວປະເທດມີສິນຄ້າໂອດ໊ອບຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນຜະລິດຕະພັນ, ຫັດຖະກໍາ ກວມ 52%

33

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສປປລາວມີສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສິນຄ້າໂອດ໊ອບ ( ODOP ) ຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນຜະລິດຕະພັນ; ໃນນີ້ ມີຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນປະເພດຫັດຖະກໍາ ກວມ 52% ຕາມດ້ວຍຫົວໜ່ວຍຜະລິດສິນຄ້າປະເພດ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ກວມເອົາ 41%.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ຫັດຖະກຳ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດດຈຸບັນກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ຫັດຖະກຳໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກອະນຸຍາດນຳໃຊ້ກາໝາຍສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ທັງໝົດ 359 ຫົວໜ່ວຍ ມີ 1.298 ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກວມເອົາ 334 ບ້ານໃນ 118 ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ໃນນັ້ນ, ຫົວໜ່ວຍຜະລິດສິນຄ້າປະເພດຫັດຖະກໍາ ກວມເອົາ 52% ( 185 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະມານ 866 ຜະລິດຕະພັນ ); ຫົວໜ່ວຍຜະລິດສິນຄ້າປະເພດ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ກວມເອົາ 41% ( 149 ຫົວ ໜ່ວຍ, ມີ 344 ຜະລິດຕະພັນ ); ຫົວໜ່ວຍຜະລິດສິນຄ້າປະເພດຢາພື້ນເມືອງ ກວມເອົາ 7% ( 25 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະມານ 88 ຜະລິດຕະພັນ ).


ບັນດາຫົວໜ່ວຍສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການອອກອະນຸຍາດໃນປີ 2023 ຈໍານວນ 52 ຫົວໜ່ວຍ 186 ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໃນປີ 2022 ໄດ້ມີການອອກອະນຸຍາດ 44 ຫົວໜ່ວຍ 175 ຜະລິດຕະພັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວທັງສອງປີຜ່ານມາ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ນອນໃນຫົວໜ່ວຍສິນຄ້າປະເພດຫັດຖະກໍາ ແມ່ນຖືກຮັບຮອງມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າຜະລິດຕະພັນນອນໃນຫົວໜ່ວຍສິນຄ້າປະເພດອື່ນ ລວມທັງໃນໄລຍະປີຜ່ານໆມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນປະເພດຫັດຖະກໍາ ກວມອັດຕາສ່ວນສູງກວ່າຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນປະເພດອື່ນໆ.


ການປະກາດຮັບຮອງສິນຄ້າໂອດ໊ອບໃນລາວ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ຂອງບັນດາສິນຄ້າລາວ ໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຊ່ວຍຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດ້ວຍການຍົກສູງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນຍີ່ຫໍ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາກົນຍອມຮັບ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດກວ້າງຂວາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນລັກສະນະຍືນຍົງ.
ການປະກາດຮັບຮອງສິນຄ້າໂອດ໊ອບໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ.