ອັດຕະປື ເປີດສູນຮຽນຮູ້ດ້ານການກະເສດ ແລະ ການປະມົງ ແບບຢັ້ງຢືນ ຢ່າງເປັນທາງການ

26

ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອັດຕະປື ຈັດພິທີເປີດສູນການຮຽນຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ຕາມແນວທາງປັດສະຍາຂອງເສດຖະກິດພໍພຽງ ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2024 ໂດຍຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງ ການຮ່ວມມື ຈາກຣາຊາອານາຈັກໄທ ໂດຍມີ ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວໜ້າກົມອາຊິວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ວັດທະນະວິດ ຄົດຊະເສນີ ຮອງກົມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ກະ ຊວງການຕ່າງປະເທດໄທ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ເປັນສູນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ການເປີດສູນການຮຽນຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ຕາມແນວທາງປັດສະຍາຂອງເສດຖະກິດພໍພຽງ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ປະເທດຂອງຣາຊາອານາຈັກໄທ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມໂຄງການມາແຕ່ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນ ທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ໃຫ້ທຶນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນແກ່ຄູ-ອາຈານ ໄດ້ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ສະໜອງອຸປະ ກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ລວມທັງການນໍາເອົາພະນັກງານຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ບໍລິຫານໄປທັດສະນະສຶກສາ; ສະໜອງວັດຖຸເຕັກນິກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ສູນດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເປັນເວລາ 6 ເດືອນ, ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 3 ຕື້ກວ່າກີບ, ສູນດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3,3 ເຮັກຕາ ລວມມີ 29 ຖານຮຽນຮູ້, ແບ່ງເປັນ 2 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມປູກພືດ ມີ 15 ຖານຮຽນຮູ້ ແລະ ກຸ່ມລ້ຽງສັດ 14 ຖານຮຽນຮູ້.

ສຳລັບ ເປົ້າໝາຍຂອງສູນ ແມ່ນສ້າງໃຫ້ຄູນໍາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຖ່າຍທອດໃຫ້ນັກ ຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຮູ້, ມີຄວາມຮັກມັກໃນການເຮັດກະສິກຳ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຢ່າງມືອາຊີບໃນຂະບວນການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ, ກະສິກຳປອດສານພິດ, ສົ່ງເສີມການເຮັດງານວິໄຈໃຫ້ຄູ ໃນດ້ານການຜະລິດທີ່ຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ມີກຳໄລສູງ, ລວມເຖິງການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ການຕະລາດ, ຜະລິດ ແລະ ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ, ສັດນໍ້າ, ເຫັດ, ພືດສວນຄົວ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບວິຊາການ, ເປັນສູນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການດ້ານກະສິກຳ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ລະຫວ່າງ ສະຖານສຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຂ່າວ: ມັດສາ