ປີ 2023 ເສດຖະກິດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂະຫຍາຕົວ 7,8%

13

 

ປີ 2023 ເສດຖະກິດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂະຫຍາຍຕົວ 7,8% ໂດຍໄດ້ແຮງຍູ້ໜູນຈາກການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສົມທົບກັບກຳລັງແຮງປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ, ອ້ອຍ, ລາຄາຢາງພາລາເພີ່ມຂຶ້ນ ລາຄາກໍສູງຂຶ້ນ; ສ່ວນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ກໍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.


ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນະເຂດ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ວ່າ: ໃນປີ 2023 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ) ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 7,8% ລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 0,05% ດ້ວຍມູນຄ່າລາຄາໃນປີ 31.766,82 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ພົນລະເມືອງ 28,84 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.559 ໂດລາ ( ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງ 1.101.336 ຄົນ, ຕົວເລກຈາກສູນສະຖິຕິປີ 2023 ).

ຖ້າແຍກການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ຕ່າງປະເທດ, ການສົ່ງອອກແຮ່ຄຳ ອອກຕ່າງຫາກ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແຂວງຂະຫຍາຍຕົວ 4,5%, ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີ 18.412,55 ຕື້ກີບ ກວມ 57,96% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທັງໝົດ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 16,71 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 904 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.


ສຳລັບໂຄງປະກອບຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 7,8% ມີດັ່ງນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,05% ລື່ນແຜນການປີຢູ່ 0,05%; ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 9,97% ລື່ນແຜນການປີ 0,37%; ຂະແໜງບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 7,94% ຫຼຸດແຜນການປີ 0,32% ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີ, ປັດໄຈຫຼັກແມ່ນໄດ້ຈາກການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສົມທົບກັບກຳລັງແຮງປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ, ອ້ອຍ, ລາຄາຢາງພາລາເພີ່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງລາຄາກໍມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ສ່ວນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 3.066,52 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 36,39% ເປັນເງິນ 818,19 ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ ພູດສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 1.479,99 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປີ 34,54% ເປັນເງິນ 379,99 ຕື້ກີບ; ພູດທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້ 1.586,52 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປີ 38,61% ເປັນເງິນ 438,19 ຕື້ກີບ.

ດ້ານລາຍຈ່າຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 1.064,79 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,68%, ສາມາດປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍໄປຕາມບຸລິມະສິດຕາມທີ່ລັດຖະບານກຳນົດ ເປັນຕົ້ນ: ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິຂອງລັດຕາມແຜນການ; ໄດ້ດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ສູນກາງທັງໝົດ 241,51 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການ.