ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດ ຖະກິດ ມຸ່ງເປົ້າໃສ່ 3 ຂະແໜງການ

17

 

ແນໃສ່ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຫັນຈາກສັງຄົມຜູ້ຊົມໃຊ້ສູ່ສັງຄົມຜູ້ຜະລິດເທື່ອລະກ້າວ ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ທະນາຄານອອກນະໂຍບາຍກະຈາຍແຫຼ່ງທຶນສິນເຊື່ອສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂມີທຶນໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດການຜະລິດ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ມີສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ສາມາດຜະລິດເອງໄດ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຈາຍແຫຼ່ງທຶນສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ວຽກງານສິນເຊື່ອຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫຼ້າມະນີເງົາ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຄະນະຊີ້ນໍາລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຈາຍແຫຼ່ງທຶນສູ່ທ້ອງຖິ່ນ; ມີ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຫົວໜ້າສາຂາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ ທີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຄະນະກົມ, ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.


ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສະຫຼຸບ ຕີລາຄາ, ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຈາຍແຫຼ່ງທຶນສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງສາມແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ເພື່ອແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງ 2 ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແນໃສ່ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍ.

ພ້ອມທັງ, ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ນະໂຍບາຍ ຊຶ່ງໄດ້ລວມເອົາບັນຫາ ທີ່ບັນດາແຂວງຍົກຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.


ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອກະຈາຍແຫຼ່ງທຶນສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນຂອງລັດຖະບານ (ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 93/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2023) ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຂອງ 3 ຂະແໜງການເປົ້າໝາຍ ຄື: ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ; ຂະແໜງການບໍລິການ-ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການຄ້າ ທີ່ເປັນປາຍແຫຼມ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ – ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບມະຫາພາກດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ (ຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ) ໃນຂະແໜງບຸລິມະສິດຂອງລັດ ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນເໝາະສົມ ໃນການສ້າງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງຖານການຜະລິດ-ປຸງແຕ່ງ, ບໍລິການ-ການຄ້າຂອງຕົນ ທັງຮັບປະກັນການຜະລິດສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກພາຍໃນ.


ທັງ 2 ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນການ ນັບແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ເຫັນໄດ້ວ່າທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນນັ້ນ, ວຽກງານທີ່ສໍາເລັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສ້າງນິຕິກໍາ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແບບຟອມລາຍງານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງລະບຽບການທີ່ປິ່ນອ້ອມຕື່ມອີກ.