ທຫລ ຕັ້ງເປົ້າສູ້ຊົນຄວບຄຸມ ອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1 ຕົວເລກ

52

 

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງ ທຫລ ໃນປີ 2024 ຈະສືບຕໍ່ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1 ຕົວເລກ, ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້.


ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ທຫລ ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈາກການຈັດຕັ້ງມາດຕະການຕ່າງໆ ຜົນໄດ້ຮັບອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນພວກເຮົາຍັງສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ກ້າວສູ່ພາວະວິກິດ; ເຖິງວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງສູງ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງຜັນຜວນ ແຕ່ ທຫລ ກໍສາມາດຄົ້ນຄວ້າສາເຫດ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂຖືກທິດ ໂດຍປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ພາໃຫ້ເລີ່ມມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕັ້ງໜ້າ ຄື:

– ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກໂອນກັບ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 31% ໃນທ້າຍປີ 2020 ມາເປັນ 41,32% ໃນ 9 ເດືອນ 2023 ( ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະບັນລຸ 50% ) – ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 4,3 ເດືອນໃນ 9 ເດືອນ/2023 ຈາກ 3,6 ເດືອນ ໃນທ້າຍປີ 2022.
– ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຕໍ່ GDP ຢູ່ໃນລະດັບ 101,22%.
– ອັດຕາສ່ວນສິນເຊື່ອທຽບໃສ່ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 45,25% ໃນທ້າຍປີ 2020 ມາເປັນ 64,46% ໃນ 9 ເດືອນ 2023;
– ອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ຢູ່ໃນລະດັບ 1,68% ( ຂໍ້ມູນຮອດເດືອນ 8) ໃນນັ້ນ, ສະເພາະປີ 2023 ສິນເຊື່ອຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຟື້ນຟູດີຂຶ້ນ.


ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຍັງກ່າວວ່າ: ສຳລັບທິດທາງ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນແຜນເງິນຕາ ປີ 2024 ຈະສືບຕໍ່ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1 ຕົວເລກ ໃນທ້າຍປີ 2024; ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້; ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ ( M2 ) ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ເກີນ 25%; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສາມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າໄດ້ຢ່າງຕໍ່າ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.
ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຕໍ່ GDP ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ບໍ່ຫຼຸດ 85%; ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຕໍ່ GDP ຂອງຂະແໜງທະນາຄານຮັບປະກັນບັນລຸໄດ້ບໍ່ຫຼຸດ 65%; ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ( NPLs ) ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3%; ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຫຼຸດ 70% ຂອງການສົ່ງອອກທັງໝົດ ( ບໍ່ລວມບາງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ).

ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2023 ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນທັນວາ 2023 ຢູ່ໃນລະດັບ 24,4% ( ເດືອນພະຈິກ 25,2% ) ແລະ ສະເລ່ຍໝົດປີ 2023 ຢູ່ໃນລະດັບ 31,2%.