ພບ ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ

19

 

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ( ພບ ) ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ ໂດຍໄດ້ຄົ້ນ ຄວ້າການອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈ່າຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ຕາມການລາຍງານຂອງສູນຂ່າວພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ອາຄົມເດດ ວົງໄຊ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ – ການເງິນ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈຳປີ 2023 ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ( ພບ ) ນັບແຕ່ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນຕິດພັນກັບຂະແໜງ ພບ ແມ່ນວຽກຈຸດສຸມທີ 1 ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີ 5 ແຜນງານ ທີ່ລະບຸໃນມະຕິ 07/ລບ ລົງວັນທີ 04 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະນັ້ນ, ຂະແໜງ ພບ ຈຶ່ງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າວຽກອອກເປັນ 7 ຈຸດສຸມ ຄື:


ແຜນງານທີ 1 ຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈ່າຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ້າທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໜັກ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງ ທັງເປັນການສ້າງຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນດ້ານອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ.

ຕໍ່ແຜນງານດັ່ງກ່າວນີ້, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່, ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທີ່ມີສັນຍາສຳປະທານກັບລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຈ່າຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນປີ 2023 ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນໄດ້ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ການຫຼຸດຜ່ອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄຫຼອອກ. ສະນັ້ນ, ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນຈາກຖ່ານຫີນ ເພື່ອຊ່ວຍການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້.


ສ່ວນແຜນງານທີ 4 ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ການຫັນສູ່ການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ສຸມໃສ່: ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ( Electric Vehicle, EV ) ໃຫ້ຫຼາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ກະຊວງ ພບ ໄດ້ສຳເລັດຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດເຂົ້າໃນຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ – ຂົນສົ່ງ ແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2025, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດ 2050 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຕາມດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 231/ນຍ ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ຈຶ່ງມີມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 08/ລບ ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021. ໂດຍໄດ້ເປັນໃຈກາງສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ.

ແຜນງານທີ 5 ຂອງລັດຖະບານ: ກວດກາຄືນແຜນພັດທະນາ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຟ້າເຫຼືອໃນຍາມຝົນ ແຕ່ຂາດໄຟຟ້າໃນຍາມແລ້ງ. ຂະແໜງ ພບ ໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະຮູບແບບການແລກປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າແບບລະບົບສູ່ລະບົບ ( Grid to Grid ) ກັບ ສປ ຈີນ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບດ້ານພະລັງງານ ໂດຍມີການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສາມາດສົ່ງອອກພະລັງງານສ່ວນເກີນໃນລະດູຝົນສົ່ງອອກໄປຍັງ ສປ ຈີນ ແລະ ນໍາເຂົ້າມາຄືນໃນລະດູແລ້ງໃນລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ.

ອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ປີ ( 2021 – 2030 ) ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຟ້າໃນຍາມຝົນ ແລະ ໄຟຟ້າໃນຍາມແລ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ມີມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທີ່ມີອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ກັກເກັບນໍ້າໃນໄລຍະລະດູຝົນ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າສະໜອງໃນລະດູແລ້ງ, ການພັດທະນາແບບປະສົມປະສານ, ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານນໍ້າ, ແສງຕາເວັນ, ລົມ, ຊີວະມວນ ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ.