ແຂວງຊຽງຂວາງ ສຸມໃສ່ວຽກງານ ໂພຊະນາການ

16

 

ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ. ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະນຳແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຶ່ງສຸມໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ທ່ານ ສີວິໄລ ແສງຈະເລີນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ປະທານຄະນະກຳມະການວຽກງານໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ຕໍ່ກັບຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ການນຳແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະກອງເລຂາແມ່ນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວ ມີພາລະບົດບາດໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີການ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ການໃຫ້ອາຫານເສີມສຳລັບເດັກ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການຝາກທ້ອງ, ການຮັກສາສຸຂະພາບຫຼັງເກີດລູກ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງຜ່ານສື່ມວນຊົນ.

ສຳລັບເດັກ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕົ້ນຕໍແມ່ນການສັກຢາກັນພະຍາດ, ການໃຫ້ວິຕາມິນ, ການໃຫ້ອາຫານເສີມ, ການໃຫ້ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ການຮັກສາສຸຂະພາບຕາມລະດູການ, ເປັນບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ. ຈາກນັ້ນແມ່ນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ໂດຍພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຮ່ຳຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ.


ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທາງແຂວງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ມີການຈັດຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງສະໜອງເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນວຽກງານໂຄສະນາ, ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ການຝາກທ້ອງ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການເກີດລູກແບບບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ອື່ນໆ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍ.

ສຳລັບເດັກແມ່ນມີນະໂຍບາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແມ່ນມີໂຄງການອາຫານທ່ຽງ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນດີຂຶ້ນ ຕົວເລກການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ເຊັ່ນ: ການຝາກທ້ອງ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ໄວຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງ ຕາມໂຕຊີ້ວັດຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກເຫັນໄດ້ວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ການລົງໃຫ້ບໍລິການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງຄະນະແພດໝໍມີຄວາມລຳບາກ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະລະດູຝົນ, ລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່ຍັງຈຳກັດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານຕ່າງໆຍັງບໍ່ສູງ ສ່ວນເດັກແມ່ນການສັກຢາກັນພະຍາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງເກີດຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈະປະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງແຂວງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຕົວເລກເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກໍຄືໂຕຊີ້ວັດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງໄວ້.