ບັນຫາການສອນພາສາລາວ ໃຫ້ເດັກຊົນເຜົ່າຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ

24

ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະກອບມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ການໃຊ້ໝວດພາສາໃນເມືອງຜົ້ງສາລີກໍມີຫຼາຍພາສາ, ສະນັ້ນການສອນພາສາລາວ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ຄູ – ອາຈານ.

ທ່ານ ນາງ ສາວຈັນ ລອດສຸລີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ການນໍາໃຊ້ພາສາລາວທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພາສາຜູ້ນ້ອຍ, ພາສາອາຄາ, ລາວແຊງ ແລະ ພາສາຫໍ້ ເວລາອ່ານກໍຈະຍາກເວລາອອກສຽງເວົ້າບໍ່ສາມາດພ້ຽນສຽງໄດ້ ໂດຍສະເພາະຕົວສະກົດຈະອ່ານບໍ່ອອກ ຕົວຢ່າງຄໍາວ່າ “ ການ ” ກໍຈະອອກສຽງໄປເປັນ “ ກາ ” ໄປຕາມສໍານຽງສຽງຂອງພາສາເຜົ່າຕົນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືການສອນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ປ 1 ກ່ຽວກັບການອອກສຽງ, ການຮຽນຮູ້ອັກສອນລາວ. ແຕ່ລະເທື່ອຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານລົງໄປຊຸກຍູ້, ຂັ້ນກຸ່ມກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຈາກໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວກໍຈັດກຸ່ມແລກປ່ຽນດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີ ເຊີນເອົາຫຼາຍໂຮງຮຽນມາແລກປ່ຽນຢູ່ເທສະບານ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ໄດ້ເວົ້າພາສາລາວ.

ທ່ານຍັງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດປັບປຸງໃໝ່ທີ່ມີການຮຽນ – ການສອນແບບໃໝ່ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຄູສອນຢູ່ໃນເມືອງຜົ້ງສາລີຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ແລະ ຮູບແບບການສອນແບບໃໝ່ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການສອນແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກວິຊາການຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາເມືອງ ໃຫ້ຄູຢູ່ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນສິດສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ປັດຈຸບັນໃນເມືອງຜົ້ງສາລີແມ່ນມີຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງຈໍານວນ 3 ທ່ານ ( ຍິງ 1 ທ່ານ) ແລະ ບົດບາດສໍາຄັນໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນທົ່ວເມືອງຕາມຫຼັກສູດປັບປຸງໃໝ່. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກີລາເມືອງ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສານັກຮຽນຊົນເຜົ່າຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຈໍານວນ 6 ຄົນ ທາງເມືອງຜົ້ງສາລີໄດ້ກໍານົດຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດພາຍໃນທີ່ສົ່ງໃຫ້ແຂວງ ອອກເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ຈໍານວນ 27 ຄົນ ( ຍິງ 15 ຄົນ ).

ທ່ານ ວັນໄຊນິລັດ ຄູສຶກສານິເທດ ທັງເປັນຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ແລະ ວີດີໂອສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄູທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຮ່ວມກັບແຜນງານບີຄວາຜະລິດອອກມາໃຫ້ໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ສິດສອນຂອງຄູວ່າ: ຕໍ່ກັບຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ແລະ ວີດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູນັ້ນ ທີ່ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຮ່ວມກັບ ແຜນງານບີຄວາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຜະລິດອອກມາໃຫ້ໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ນັ້ນ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາຜູ້ຝຶກໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄູຢູ່ເຂດຫ່າງໄກທີ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ພວກເຮົາກໍໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນນັ້ນອອກມາເປັນບ່ອນອີງ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການເຫຼົ່ານັ້ນມາຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຄູ – ອາຈານໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບວີດີໂອການພັດທະນາຄູນັ້ນກໍສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ ເພາະເຕັກນິກຂອງການສອນນັ້ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດສະແກນຄິວອາໂຄດຢູ່ຕາມປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຕາມປຶ້ມຄູ່ມື ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູໄດ້ຢ່າງສະດວກຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
[ ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາຂ່າວສຶກສາ ]