ທະນາຄານໂລກ ອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ບຣາຊິນ 500 ລ້ານໂດລາ

30

ສຳນັກຂ່າວຣອຍເຕີ ລາຍງານວ່າ: ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການລະບຸວ່າ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນມູນຄ່າ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ບຣາຊິນ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຈັດຫາເງິນທຶນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດກາກບອນເຄຣດິດ. ໃນນັ້ນ, ລວມເຖິງການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ ທຳລາຍປ່າ.

May be an image of tree and nature

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ລະບຸໃນຖະແຫຼງການວ່າ: ໂຄງການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຄວາມຮ່ວມມື ກັບບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ແບງໂກໂດບຣາຊິນ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ວິທີການໃຫ້ກູ້ຢືມທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ບຣາຊິນ ບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານສະພາບອາກາດ ແລະ ມອບຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານການບັນເທົາທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ການຈັດຫາເງິນທຶນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຍືນຍົງ ( SLF ) ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນທາງການເງິນ ເມື່ອບໍລິສັດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງ ( ESG ) ບາງປະການ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການເງິນທຶນໃນການໃຊ້ ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສະພາບອາກາດ.

May be an image of nature and tree

ບຣາຊິນ ມີທັກສະສຳຄັນທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳລະດັບໂລກ ໃນການປ່ຽນຜ່ານໄປສູ່ເສດຖະກິດກາກບອນຕໍ່າ. ນອກຈາກນີ້ທະນາຄານໂລກ ຍັງລະບຸວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີທາງ ເພື່ອຈັດຫາເງິນທຶນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ອີງຕາມຜົນ ເຊິ່ງເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆນໍາໄປໃຊ້ ແລະ ດຳເນີນແຜນການຫຼຸດການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.