ກະຊວງແຮງງານ ແຈ້ງຫ້າມບຸກຄົນເຄື່ອນໄຫວຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ

27

ກະແສຮັບແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມີຄົນຢາກໄປຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານທັງສອງປະເທດໄດ້ມີການລົງນາມຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງໄປແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຈົນມີບຸກຄົນບໍ່ດີຖືໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຊັກຊວນ, ຮຽກເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກແຮງງານ ກໍຄືປະຊາຊົນລາວທີ່ຢາກໄດ້ເຮັດວຽກ.

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2022, ກະຊວງຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລື່ອງການລົງຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ. ແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າ ມີບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ເຄື່ອນໄຫວປະກາດຮັບສະໝັກເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ເກັບຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ເກັບເງິນມັດຈຳ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ ຮສສ ຊຶ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ. ຫ້ອງການກະຊວງ ຮສສ ແຈ້ງມາຍັງພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ແຈ້ງໄປຍັງຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ ແລະ ນະຄອນ ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫ້າມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ມີແຈ້ງການຈາກກະຊວງ ຮສສ ເພື່ອຫຼີກລຽງບັນຫາການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຂອງກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ;

2. ການຮັບສະໝັກ, ຄັດເລືອກແຮງງານ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ແຮງງານ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງຂອງກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ແລະ ນະຄອນ. ຊຶ່ງການລົງໄປຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ກົມການຈັດຫາງານ ຈະສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍກຳນົດເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງການຮັບສະໝັກ ເມື່ອໃຫ້ຊ່ວຍ ກະກຽມລ່ວງໜ້າ;

ຮູບປະກອບຂ່າວ

3. ຖ້າຫາກພົບເຫັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ບໍ່ມີແຈ້ງການ ຫຼື ບໍ່ມີການປະສານງານຈາກກົມການຈັດຫາງານ ໃຫ້ແຈ້ງກົມການຈັດຫາງານທັນທີ ໂທ: 021 217738, 020 59994999 ແລະ 020
28782656. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍ.