7 ສະໝຸນໄພໄລ່ຍຸງ ຮູ້ໄວ້ລະດູຝົນຍຸງຫຼາຍ

13

ໄລຍະລະດູຝົນແບບນີ້ ສັດຕູຮ້າຍຄືຍຸງ ທີ່ອາດຮ້າຍກວ່າເສືອ ແລະ ໂຄວິດອີກ ເພາະເປັນອີກໂຕໜຶ່ງທີ່ນໍາເອົາພະຍາດໄຂ້ຍຸງ, ມາເລເຣຍ ທີ່ພາກຊີວິດຫຼາຍຄົນໄປແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາລະວັງ ແລະ ຮູ້ຈັກສະໝຸນໄພໄລ່ຍຸງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃກ້ເຮົາ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກກັນດີກວ່າ.
ສະໝຸນໄພທີ່ຈະນໍາສະເໜີນີ້ແມ່ນສະໝຸນໄພທໍາມະຊາດ ຫາໄດ້ຕາມທົ່ວໄປເລີຍ ໄປຮູ້ກັນ ສະໝຸນໄພ 7 ຊະນິດທີ່ສາມາດໄລ່ຍຸງໄດ້ຄື
1. ຫົວສີໃຄຫອມ

2. ໃບວິກ/ຕົ້ນວິກ
3. ໝາກຂີ້ຫູດ

4. ຜັກຫອມລາບກ້ານກໍ່າ
5. ໝາກນາວ

6. ບົວລະພາ
7. ໝາກກ້ຽງ

( ຈາກ: Sirirajpr )
[ ຮຽບຮຽງ: ເມລີ; ຮູບ: Google ]