ສົ່ງມອບຄືນລົດຂອງລັດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບດຳລັດ ມາລວມສູນຢູ່ ຫສນຍ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

85

ຖອນລົດຮັບໃຊ້ຂອງການນໍາຂັ້ນສູງ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 599/ລບ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ສົ່ງມອບຄືນລົດຂອງລັດ ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ຫສນຍ) ຕາມດໍາລັດ 599/ລບ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ.

ພິທີສົ່ງມອບຄືນລົດຂອງລັດ 30 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ

ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງມອບຄືນລົດຂອງລັດ ໂດຍມີກົມບໍລິຫານ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າກົມບໍລິຫານພິທີການ ແລະ ການເງິນ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ຫສນຍ) ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮູບກະກອບ ລົດຮັບໃຊ້ລົດຖະການ

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຖອນລົດຮັບໃຊ້ຂອງການນໍາຂັ້ນສູງ ທີ່ໄດ້ປະກອບໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 599/ລບ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021, ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 02/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2021 ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 0393/ກງ, ລົງວັນທີ 4 ກຸມພາ 2022 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລົດບໍລິຫານຂອງລັດ.

ຮູບປະກອບ ລົດຮັບໃຊ້ລັດຖະການຂອງກະຊວງການເງິນ

ທັງໝົດນີ້, ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານິຕິກໍາຂອງລັດຖະບານ, ນະໂຍບາຍປະຢັດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກ ແລະ ເປັນການທ້ອນໂຮມພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງການນໍາຂັ້ນສູງ ມາລວມສູນຢູ່ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການໃນສະພາບການໃໝ່.
ຂ່າວ-ພາບ: ຫສພ