ຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນທີ່ຄວນມີໄວ້ໃນເຮືອນ ແຊເກັບໄວ້ເບິ່ງເລີຍ

349

ຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນທີ່ຄວນມີໄວ້ໃນເຮືອນ ແຊເກັບໄວ້ເບິ່ງເລີຍ

1 ຕົ້ນລວຍບໍ່ເລີກ

2 ຕົ້ນລວຍຊັບ

3 ຕົ້ນດູດຊັບເຂົ້າບ້ານ

4 ກຸມມານທອງຮຽກຊັບ

5 ຕົ້ນລິ້ນມັງກອນແຂບຄໍາ

6 ຕົ້ນດາບເງິນ

7 ຕົ້ນຫົວໃຈເສດຖີ

8 ຕົ້ນອອມເງິນ

9 ຕົ້ນຊ້ອນເງິນຊ້ອນທອງ

10 ຕົ້ນເສີມບາລະມີ