ແຊໄວ້ເລີຍ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ສໍາລັບເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ໄປ ສປ ຈີນ

576

ແຊໃຫ້ກັນຮູ້ເດີ ເພື່ອຜູ້ເຮັດທຸລະກິດການກະເສດ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ສໍາລັບຊາວກະຊິກໍາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກໍາລັງລິເລີ່ມ ກະກຽມໃນການປູກພັນພືດຂາຍ ນອກຈາກພາຍໃນແລ້ວ ຫາກປູກພືດພັນທີ່ສາມາດສົ່ງອອກນອກປະເທດໄດ້ ຍິ່ງຈະເປັນການຕີຕະຫຼາດ ແລະ ເພີ່ມ ມູນຄ່າເສດຖະກິດຂອງເຮົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

.


ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດບັນຊີ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ສໍາລັບເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ, ເລກທີ 1334/ກປ, ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021

["]

.


ໄດ້ລົງ]າຍຊື່ຫຼາຍລາຍການທີ່ ເປັນບັນຊີ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ສໍາລັບເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ


ຈາກ: Bansi Academy ກຸ່ມບັນຊີ-ການເງິນ ເພື່ອການຮຽນຮູ້