ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນທົ່ວປະເທດມື້ນີ້ 452 ຄົນ

505

ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນ 452 ຄົນ ລາຍງານມື້ນີ້ຜົນກວດມື້ວານ 22 ຕຸລາ 2021 ຕາມນີ້

1 ນະຄອນຫຼວງ 232 ຄົນ ຈາກ 7 ເມືອງ ແລະ 66 ບ້ານ, ເມືອງຈັນທະບູລີມີ08 ບ້ານ (25 ຄົນ), ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ12 ບ້ານ (40 ຄົນ), ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ16 ບ້ານ (31 ຄົນ ແລະ ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ 75 ຄົນ)
ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ08 ບ້ານ 20 ຄົນ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ມີ03 ບ້ານ 06 ຄົນ, ເມືອງໄຊທານີມີ11 ບ້ານ (23 ຄົນ), ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ07 ບ້ານ (11 ຄົນ) ຍັງສືບຕໍ່ເອົາຂໍ້ມູນ 1 ຄົນ

2 ຫຼວງພະບາງ 57 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ມີ10 ບ້ານ ແລະ 1 ສະຖານທີື່ຄຸມຂັງ (35 ຄົນ), ວັດຫາດຮ່ຽນ ມີ14 ຄົນ, ບ້ານທາດໂບສົດມີ6 ຄົນ, ບ້ານປາກປາ ມີ4 ຄົນ, ບ້ານຜາສຸກ ມີ 3 ຄົນ, ບ້ານໂພສີມີ2 ຄົນ, ບ້ານຄອຍ, ສະຖານທີື່ຄຸມຂັງຜາໂອ, ບ້ານພ ໝອກ, ບ້ານພ ເຫຼັກ, ບ້ານມ້າ, ບ້ານວັງເງີນ, ມີບ້ານລະ 1 ຄົນ

["]

ເມືອງນໍ້າບາກມີ (14 ຄົນ), ບ້ານວັງຄາ ມີ 6 ຄົນ, ບ້ານນນໍ້າມອງ ມີ5 ຄົນ, ບ້ານຫ້ວຍເຢັນ ມີ2 ຄົນ, ບ້ານປາກມອງ ມີ1 ຄົນ
ເມືອງປາກອ ມີ2 ບ້ານ (7 ຄົນ) ບ້ານຫາດຄໍ້າມີ4 ຄົນ, ບ້ານຖິື່ນຈະເລີນ ມີ3 ຄົນ, ເມືອງງອຍ ມີ1 ຄົນ ຈາກບ້ານສົບກອງ

3 ບໍ່ແກ້ວແກ້ວ 3 ຄົນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ບ້ານມົກກະຈອກ ມີ03 ຄົນ
4 ແຂວງວຽງຈັນ 6 ຄົນ ເມືອງໂພນໂຮງ, ມີ03 ຄົນ ຈາກ 02 ບ້ານ, ບ້ານສະກ້າ ມີ02 ຄົນ, ບ້ານຫຼັກ 52 ມີ01 ຄົນ; ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ມີ2 ຄົນ ຈາກ 2 ບ້ານ, ບ້ານທ່າລາດ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ມີ01 ຄົນ, ເມືອງວຽງຄໍາ, ບ້ານໂພນຊອງ ມີ01 ຄົນ

5 ຫຼວງນໍ້າທາ 49 ຄົນ ເມືອງ ນໍ້າທາ, ມີ10 ບ້ານ, 43 ຄົນ, ບ້ານຫຼັກຄ າໃໝ່ ມີ31 ຄົນ, ບ້ານຫລວງ ມີ02 ຄົນ, ບ້ານໂພນໄຊ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານນໍ້າກົງ ແລະ ບ້ານໄຊສົມບ ນ ມີບ້ານລະ 02 ຄົນ, ບ້ານຂອນ, ບ້ານນາລີ, ບ້ານນໍ້າແດງ, ບ້ານພຽງງາມ, ບ້ານໜອງວຽງ ມີບ້ານລະ 01 ຄົນ; ເມືອງສີງ, ມີ03 ບ້ານ, 05 ຄົນບ້ານສີງຈະເລີນ ມີ 03 ຄົນ, ບ້ານຊຽງແລ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານຊຽງຍືນ ມີ1 ຄົນ
ເມືອງວຽງພູຄໍາ, ບ້ານທົົ່ງແປງ ມີ1 ຄົນ

6 ບໍລິຄໍາໄຊ 15 ຄົນ ເມືອງປາກຊັນ 1 ຄົນ, ບ້ານ ອານຸສອນໄຊ; ເມືອງ ປາກກະດິງ 13 ຄົນ, ບ້ານນໍ້າສາງ 8 ຄົນ, ບ້ານທົົ່ງນາມີ3 ຄົນ, ຫ້ວຍໄຮ 2 ຄົນ, ບ້ານ ນາຄູນນ້ອຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ຄົນ (ຂັບລົດ ຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ)

7 ຄໍາມ່ວນ 27 ຄົນ ເມືອງທ່າແຂກ ມີ10 ບ້ານ, 22 ຄົນ ຈາກບ້ານສົມສະອາດ ມີ4 ຄົນ, ບ້ານ ສົມສະໜຸກ ມີ4 ຄົນ, ບ້ານດອນມະໄຫຼມີ3 ຄົນ, ບ້ານນາຕາດ ມີ2 ຄົນ, ບ້ານສຸກສະຫວັນ ມີ2 ຄົນ, ບ້ານຈອມແກ້ວ ມີ2 ຄົນ, ບ້ານນາບົງ ມີ2 ຄົນ, ບ້ານມ່ວງສຸມ, ບ້ານນາມ່ວງ ແລະ ບ້ານກົກຕ້ອງ ມີບ້ານລະ 1 ຄົນ
ເມືອງຄູນຄໍາ, ບ້ານ ຜາຊ້າງ ມີ03 ຄົນ ສໍາລັບເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ບ້ານສັງ ແລະ ເມືອງຫີນບ ນ, ບ້ານຫ້ວຍເຂົ້າໝີນ ບ້ານລະ 1 ຄົນ

8 ສາລະວັນ 25 ຄົນ ເມືອງສະໜ້ວຍ, ມີ02 ບ້ານ, 13 ຄົນ, ບ້ານເທດສະບານ ມີ11 ຄົນ, ບ້ານລະຮາງ ມີ02 ຄົນ, ເມືອງສາລະວັນ, ມີ03 ບ້ານ, 12 ຄົນ, ບ້ານຄັນທະລາດ ມີ06 ຄົນ, ບ້ານບຶງຂາມ ມີ04 ຄົນ ແລະ ບ້ານໂພນບົກ ມີ02 ຄົນ
9 ສະຫວັນນະເຂດ 17 ຄົນ ນະຄອນໄກສອນ ມີ07 ບ້ານ, 15 ຄົນ, ບ້ານດົງນາຄໍາ ມີ06 ຄົນ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ມີ04 ຄົນ, ບ້ານສະໜາມໄຊ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານໂນນສະຫວາດ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານສຸນັນທາ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານຊອກ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານໜອງຜືມີ01 ຄົນ; ເມືອງອຸທຸມທອນ, ມີ02 ບ້ານ, 02 ຄົນ, ບ້ານຈະເລີນສຸກ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານໄຊຍະເພັດ ມີ01 ຄົນ

10 ຈໍາປາສັກ 18 ຄົນ ນະຄອນປາກເຊ, ມີ08 ບ້ານ, 13 ຄົນ ບ້ານທົົ່ງ ມີ05 ຄົນ, ບ້ານແກ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານດົງກະໂລງ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານໂພນງາມ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານສາງນໍ້າມັນ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານສະໜາມໄຊ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ມີ01 ຄົນ, ບ້ານກາງ ມີ01 ຄົນ; ເມືອງໂພນທອງ ມີ03 ບ້ານ, 05 ຄົນ, ບ້ານທ່າຫລວງ ມີ02 ຄົນ, ບ້ານຫ້ວຍເພັກ ມີ02 ຄົນ ແລະ ບ້ານໝໍສະລຽບ ມີ01 ຄົນ