ສາທາເຕືອນ! ການໃຊ້ເຫຼົ້າຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ສະເປສີດພົ່ນໃສ່ອາຫານກ່ອນຮັບປະທານ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ ອາດເກີດອັນຕະລາຍໄດ້

247

ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ທີ່ກະຈາຍໄປທົ່ວ ຫຼາຍຄົນກໍກັງວົນວ່າເຊື້ອພະຍາດອາດເຕັມໄປທົ່ວ ແລະກໍອາດມີບາງຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າການຊີດຢາຂ່້ເຊື້ອໃຊ້ອາຫານກ່ອນຮັບປະທານນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຕົນປອດໄພອີກວິທີໜຶ່ງ ເຊິ່ງ ທ່ານນາງ ດຣ. ບົວຜັນ ຄຳພາພົງຜ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບ

ປັດຈຸບັນ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດຈະຕິດມາກັບອາຫານທີ່ຊື່້ມາ ເຮັດໃຫ້ບາງທ່ານໃຊ້ເຫຼົ້າຂ້າເຊື້ອຮູບແບບສະເປສີດພົ່ນໃສ່ອາຫານກ່ອນຮັບປະທານ, ຄວາມຈິງແລ້ວ ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ເປັນການເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ ເພາະເຫຼົ້າຂ້າເຊື້ອທີ່ເປັນຮູບແບບສະເປຜົ່ນ ບໍ່ຄວນສີດລົງໃສ່ອາຫານໂດຍກົງ ເພາະອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້.

["]

ສະນັ້ນ, ວິທີການຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ ກໍ່ຄືການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ສຸກດີ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານສົດໃໝ່ທຸກຄັ້ງ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ເຮັດຄວາມສະອາດພາຍໃນບ້ານ ໂດຍການພົ່ນນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ ເຊິ່ງອາດໃຊ້ບໍລິການຂອງໜ່ວຍງານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຊື້ມາພົ່ນເອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານ ກວດສອບ ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອຊະນິດດັ່ງກ່າວ ວ່າມີຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ການນຳມາໃຊ້ ພາຍໃນບ້ານຂອງທ່ານ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປາສະຈາກ ສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ບໍ່ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.