ວັນກີລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ, ງົບປະມານ, ເຄື່ອງຫມາຍ ແລະ ເຄື່ອງແບບ ໃນກົດໝາຍກີລາ

289

ມື້ນີ້ທີມງານໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ໄດ້ນໍາເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ໂດຍມີເຖິງ 112 ມາດຕາ ທີ່ຫາກໍນໍາເອົາມາປະກາດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ ເຊິ່ງມື້ນີ້ຈະມາແນະນໍາມາດຕາທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ອົງການກວດກາວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ມີດັ່ງນີ້:
ພາກທີ VIII ວັນກີລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ, ງົບປະມານ, ເຄື່ອງຫມາຍ ແລະ ເຄື່ອງແບບກີລາ-ກາຍຍະກໍາ

+ມາດຕາ 104 (ປັບປຸງ) ວັນກີລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ
ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 1966 ເປັນວັນສ້າງຕັ້ງກີລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ລະປີ ຢູ່ສູນ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆທີ່ເຫມາະສົມ.
+ມາດຕາ 105 (ໃຫມ່) ງົບປະມານ
ງົບປະມານທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ແມ່ນ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທີ່ຈັດສັນ ໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ໂດຍມີ
ສາລະບານສະເພາະ.

["]

+ມາດຕາ 106 ເຄື່ອງຫມາຍກີລາ-ກາຍຍະກໍາ
ເຄື່ອງຫມາຍກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ເປັນຮູບທວນໄຟ, ສີແດງກວມຫົວນາກສີຄໍາ, ມີສັນຍາລັກທາງແລ່ນ ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມ, ມີຫນັງສືເປັນພາສາຝຣັ່ງ “LAOS”.
+ມາດຕາ 107 ເຄື່ອງແບບກີລາ-ກາຍຍະກໍາ
ເຄື່ອງແບບກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.