ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

337

ມື້ນີ້ທີມງານໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ໄດ້ນໍາເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ໂດຍມີເຖິງ 112 ມາດຕາ ທີ່ຫາກໍນໍາເອົາມາປະກາດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ ເຊິ່ງມື້ນີ້ຈະມາແນະນໍາມາດຕາທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ
ມີດັ່ງນີ້:
ພາກທີ VII ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ
+ມາດຕາ 97 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ມີ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ເພື່ອສະເຫນີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດຫມາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານກີລາ ກາຍຍະກໍາ ເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະ ໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ມະ ຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
4. ປັບປຸງ, ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ແຕ່ສູນກາງລົງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນ. ຄຸ້ມຄອງ, ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນັກກີລາ-ກາຍຍະ ກໍາ ປະເພດຕ່າງໆ ລວມທັງນັກກີລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນພິການ ຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ແຕ່ງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ສັບຊ້ອນ, ເລືອກເຟັ້ນ, ຍົກຍ້າຍ, ປະຕິບັດນະ ໂຍບາຍ ແລະ ລົງວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນັກກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

["]

6. ສ້າງສູນຝຶກກີລາ, ສະໂມສອນ ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກີລາ-ກາຍຍະກໍາລະດັບ ຊາດ;
7. ອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ປະ ເພດຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
8. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເຫນີລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ມະຫາກໍາ ກີລາແຫ່ງຊາດ, ກີລາຄົນພິການທົ່ວປະເທດ, ກີລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ, ກີລາ ມະຫາວິທະຍາໄລລາວ, ກີລາຊີເກມ, ກີລາເອຊຽນເກມ ແລະ ກີລາໂອແລມປິກເກມ;
9. ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ສະຖານທີ່ຝຶກແອບ, ຝຶກຊ້ອມການແຂ່ງຂັນ, ພາຫະນະ, ວັດຖປະກອນກີລາ-ກາຍຍະກໍາ, ງົບປະມານຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;
10. ສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງສະຫນາມກີລາ-ກາຍຍະກໍາລະດັບຊາດ;

11. ລະດົມການສະຫນັບສະຫນູນທຶນຮອນຈາກສັງຄົມ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ ເພື່ອພັດທະນາກີລາ-ກາຍຍະກໍາ;
12. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ຍຸດທະວິທີ, ການແພດ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂ່າວ ສານ ກ່ຽວກັບກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ແນະນໍາ, ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນກີລາ-ກາຍຍະກໍາ;
13. ຊີ້ນໍາ, ແນະນໍາ, ເຜີຍແຜ່ດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງການກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນທົ່ວ
ປະເທດ;
14. ອະນຸຍາດການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກສະຫະພັນກີລາແຫ່ງຊາດ; 15. ຮັບຮູ້ ການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກສະ ໂມສອນ, ສະຫະພັນກີລາຂັ້ນແຂວງ;
16. ສະເຫນີລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບຮອງການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ຄະນະກໍາມະການ ໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ, ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ;

17. ຮຽກໂຮມປະຊຸມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ;
32
18. ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອ ການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ;
19. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ກັບບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກ ພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
20. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
21. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ. ຂ່າວ: ຄໍາສອນ ຄັດຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ