ກຳນົດໃໝ່! ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ການບໍລິການເອກະສານສຳລັບລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ

649

ໃນລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະເທດປະເທດ ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ ລົງວັນທທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ເຊິ່ງໃນລັດຖະບັນຍາດ ໃນພາກທີ ພາກທີ IV ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໃນໝວດທີ 7 ຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ມາດຕາ 27 ຄ່າທໍານຽມ: ຄ່າທໍານຽມ ຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃຫ້ຈັດເກັບ ດັ່ງນີ້:


ສຳລັບການຂົນສົ່ງໂດຍສານ
1. ຄ່າທໍານຽມ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການ
1.ຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງພາຍໃນເມືອງ, ແຂວງ, ແຂວງ ຫາ ແຂວງ, ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ; 2. ຂົນສົ່ງໂດຍສານບໍ່ປະຈໍາທາງ ພາຍໃນປະເທດ , ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ; 3. ຂົນສົ່ງໂດຍສານສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ (ລົດເມ, ລົດຕູ້, ຕັກຊີ, ຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້, ສອງແຖວ ແລະ ລົດຈັກ) ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ; 4. ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ; 5.ຮ້ານຂາຍປຶ້ລົດໂດຍສານປະຈໍາທາງ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ;
2. ຄ່າທໍານຽມການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດເຊົ່າລົດ.

1.ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ນໍ້າໜັກ ແຕ່ 3,5-50 ໂຕນ ແລະ ຂົນສົ່ງໂດຍສານແຕ່ 9-36 ບ່ອນນັ່ງ ຂຶ້ນໄປ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ; 2. ກົນຈັກກໍ່ສ້າງ ແລະ ກົນຈັກກະສິກໍາ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ;
3. ຄ່າທໍານຽມ ການອອກໃບອະນຸຍາດ ເຄື່ອນໄຫວສາຍທາງປະຈຳປີ
1. ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວ ປະຈໍາສາຍທາງຂົນສົ່ງໂດຍສານລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ;
4. ຄ່າທຳນຽມ ການອອກປື້ມ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ແລ່ນລົດຂົນສົ່ງ.

["]

1. ປື້ມອະນຸຍາດ ລົດຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ (ລົດສ່ວນຕົວ, ລົດສະຖານທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ) ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 20.000 ກີບ; 2. ປື້ມອະນຸຍາດ ລົດຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຂອງລົດໂດຍສານປະຈຳທາງ ແລະ ບໍ່ປະຈໍາທາງ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 30.000 ກີບ; 3.ໃບອະນຸຍາດ ແລ່ນລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 30.000 ກີບ; 4.ປຶ້ມຕິດຕາມການແລ່ນລົດໂດຍສານພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 10.000 ກີບ; 5.ການອອກອະນຸຍາດ ລົດຂົນສົ່ງແບບຄາລາວານ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ; 6. ຕໍ່ປຶ້ມອະນຸຍາດ ລົດຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ (ລົດສ່ວນຕົວ,ລົດສະຖານທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ) ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 20.000 ກີບ;

5. ຄ່າທຳນຽມ ລົດເຂົ້າ-ອອກ ຜ່ານດ່ານປະເພດຕ່າງໆ.
1. ລົດຖີບ 2 ລໍ້ ແລະ 3 ລໍ້ (ສະເພາະທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ) ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 10.000 ກີບ; 2. ລົດຈັກ 2 ລໍ້, 3 ລໍ້ ແລະ 4 ລໍ້ (ສະເພາະທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ) ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 25.000 ກີບ; 3.ລົດຂົນສົ່ງສ່ວນຕົວ (ລົດເກ້ງ, ຈິບ, ກະບະ ແລະ ລົດຕູ້) ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ; 4.ລົດໂດຍສານຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ເກີນ 9 ບ່ອນນັ່ງ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 60.000 ກີບ.

5.ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດກາງແຕ່ 10-35 ບ່ອນນັ່ງ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 70.000 ກີບ; 6. ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ແຕ່ 36 ບ່ອນນັ່ງຂຶ້ນໄປ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 100.000 ກີບ; 7. ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດ 6 ລໍ້ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 100.000 ກີບ; 8.ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດ 10–12 ລໍ້ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 120.000 ກີບ; 9. ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດເກີນ 12 ລໍ້ ແລະ ຫົວລົດລາກ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 180.000 ກີບ; 10. ຕຼ້ບັນທຸກສິນຄ້າ ຂະໜາດ 20 ຟຸດ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 15.000 ກີບ; 11. ຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າ ຂະໜາດ 40 ຟຸດ ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນອັດຕາ 30.000 ກີບ