ລັດຖະບານ ຮັບຮອງເອົາ ສັດນ້ຳ – ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ 165 ຊະນິດ ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຈຳນວນ 66 ຊະນິດ

286

ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນຊີ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ມີ 165 ຊະນິດ ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ຈຳນວນ 66 ຊະນິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມເປັນເຈົ້າການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາບັນດາສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າດັ່ງກ່າວໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.


ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 08/ນຍ ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາບັນຊີ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ດັ່ງນີ້: 1. ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ປະກອບດ້ວຍ 165 ຊະນິດ, ໃນນີ້ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ 79 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 22 ຊະນິດ, ສັດປີກ 52 ຊະນິດ, ສັດນໍ້າ 10 ຊະນິດ ແລະ ສັດເຄິ່ງບົກ – ເຄິ່ງນໍ້າ 2 ຊະນິດ ເຊິ່ງມີຊື່ເປັນພາສາລາວດັ່ງນີ້:


ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ມີ 79 ຊະນີດ ຄື: ແຮດນໍດຽວ, ງົວບາ, ຊ້າງ, ຄວາຍປ່າ, ງົວປ່າ, ກະເທິງ ( ເມີຍ ), ເໝືອຍ, ໝີ ຄວາຍ ( ໝີດຳ ), ເສືອໂຄ່ງ, ເສືອດາວ, ເສືອລາຍເມກ, ເສືອໄຟ, ເສືອລາຍຫີນອ່ອນ, ເສືອແມວ, ແມວໂພງ, ຂາແດງ, ຂາມົ່ນ, ທະນີແກ້ມດຳ, ທະນີແກ້ມຂາວຖິ່ນເໜືອ, ທະນີແກ້ວຂາວຖິ່ນໃຕ້, ທະນີມືຂາວ, ທະນີແກ້ມເຫຼືອງຖິ່ນເໜືອ, ທະນີມົງກຸດ, ທະນີແກ້ມແດງ, ໂຄ່ງລາວ, ໂຄ່ງແຂບແກ້ວຂາວ, ໂຄ່ງດຳ, ຕະຫຸງ, ຄ່າງແວ່ນ, ລີງລົມໃຫຍ່, ລີງລົມນ້ອຍ, ລີງກັງ, ລີງໂທນ, ລີງຜົມແບ່ງ, ລີງວອກ, ລີງຫາງຍາວ, ກວາງປ່າ, ໂອງ – ມັ່ງ, ກວາງຊາຍ, ເສົາຫຼາ, ຟານເຂົາໃຫຍ່, ຟານດຳ, ຟານສາຍພູຫຼວງ, ເຍືອງ, ເຍືອງຜາ, ບ່າງລົ້ວ, ບ່າງລົ້ວນ້ອຍລາຍເສືອ, ບ່າງລົ້ວໃຫຍ່, ບ່າງລົ້ວແກ້ມຂາວ, ບ່າງພຸງຈົງ, ກະຮອກໝໍ້, ນາກໃຫຍ່ຂົນລຽບ, ນາກໃຫຍ່, ນາກນ້ອຍເລັບສັ້ນ, ຂະຍຸ, ລີ່ນງົວ, ລີ່ນ ຄວາຍ, ໝາຈອກ, ໝາໄນ, ໝາໄມ້ ( ຈອນຟອນຄໍເຫຼືອງ ), ເຫງັນຫາງກ່ານ, ເຫງັນລາຍພາດກອນ, ເຫງັນຫາງປ້ອງ, ເຫງັນເຄືອ, ເຫງັນໝີ, ເຫງັນອົ້ມ, ເຫງັນອົ້ມໜ້າຂາວ, ເຫງັນແຜງຫາງກ່ານໃຫຍ່, ຈອນຟອນຫຼັງຂາວ, ໜູລຶ່ງ, ໝາລຶ່ງ, ເຈຍໜ້າຍັກພູເຂົາຄວາຍ, ເຈຍໜ້າຍັກກະບັງໜ້າ, ເຈຍໜ້າຍັກດັງມົນ, ເຈຍຫູໜູຕີນໃຫຍ່, ກະຕ່າຍລາຍເສືອ, ປາຂ່າ.


ສັດເລືອຄານ ມີ 22 ຊະນິດຄື: ແຂ້, ງູຈົງອາງ, ງູຫຼາມ, ງູເຫຼືອມ, ງູເຫົ່າທຸກຊະນິດ, ແລນ, ເຕົ່າຄຳ, ເຕົ່າກຸຍ ( ເຕົ່າຫົວໃຫຍ່ ), ເຕົ່າງັບເຜິ້ງທຸກຊະນິດ, ເຕົ່າເຜິ້ງ, ເຕົ່າຫວາຍ, ເຕົ່າງັບຄຳ, ເຕົ່າກົນ, ເຕົ່າສາມຫຼ່ຽມກົ່ງ, ເຕົ່າຫົວສີ່ຕາ, ເຕົ່າເພັກ, ເຕົ່ານາທຸກຊະນິດ, ປາຝາຫົວກົບ, ປາຝາຄໍາເອີມ, ປາຝາອອງ, ເຕົ່ານິນດໍາ, ເຕົ່າສາມຫຼ່ຽມອອງພຽງ.

["]


ສັດປີກມີ 52 ຊະນິດ ຄື: ນົກຍຸງ, ນົກກົກຄໍຄຳ, ນົກກົກຄໍແດງ, ນົກກົກຄໍເອີມ, ນົກແກງ, ນົກໜ້ານ້ອຍ, ແຮ້ງທຸກຊະນິດ, ນົກວູ່ວ່າວ, ນົກເປັດກ່າຫົວຂາວ, ເປັດກ່າຫົວຂຽວ, ເປັດກ່າຫົວດຳ, ນົກເປັດໜ້າດຳ, ນົກເປັດປ່ອງ, ນົກເປັດລາຍ, ນົກຂຽນ, ນົກກາບບົວ, ນົກອຸ້ມລົວ, ໄກ່ຂວາຫຼວງ, ໄກ່ຂວານິນ, ນົກກາງກອດ, ນົກຄໍກ່າ, ນົກກ່ານ, ນົກກະຊຸມທຸກຊະນິດ, ນົກສ້ອນຫອຍຫົວດຳ, ນົກສ້ອນຫອຍຫງ່ອນຂາວ, ນົກເຫບ, ນົກສີດາທຸກຊະນິດ, ນົກກາສາຄໍດໍາ, ນົກກະແຕ້, ແຫຼວອິນຊີປາຫົວໝົ່ນນ້ອຍ, ແຫຼວອິນຊີປາຫົວໝົ່ນໃຫຍ່, ແຫຼວມູມ, ແຫຼວອິນຊີປານ້ອຍ, ນົກກະຈອກຟ້າເອິກເຫຼືອງ, ນົກກະຈາບຄໍາ, ນົກກະຈອກຟ້າຫົວເຫຼືອງ, ນົກຈຸກສາຍພູຫຼວງ, ນົກເຕືອນໄພຫາງສັ້ນ, ນົກກະຮອກປີກດ່າງ, ນົກຄໍງູ, ນົກແຂກ ຫຼື ນົກແກ້ວທຸກຊະນິດ, ນົກກົດປືດ, ນົກກົດຕອງ, ນົກກົດດົງ, ນົກຫອນ ຂວານ, ນົກໄຊ່ຊ້າງ, ນົກໄຊ່ຄໍແດງ, ນົກສາລິກາ, ນົກກະສາແດງ, ນົກເຄົ້າທຸກຊະນິດ, ນົກກາເຫວົ່າ, ນົກກະເຕັນຊິວໃຫຍ່, ນົກເປົ້າແດງ.


ສັດນ້ຳມີ 10 ຊະນິດ ຄື: ປາບຶກ, ປາໄຫຼໄຟຟ້າ, ປາຝາໄລ, ປາກວາງ, ປາເລີມ, ປາເສືອ, ປາກະໂຫ, ປາຄູນ, ປາກັງ ຫຼື ປາຄັງ, ປາກ້ວນ.ສັດເຄິ່ງບົກ – ເຄິ່ງນໍ້າ ມີ 2 ຊະນິດຄື: ປາຕີນ, ປາຕີນສົ້ມ.ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ປະກອບດ້ວຍ 66 ຊະນິດ, ໃນນີ້ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີ 15 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 6 ຊະນິດ, ສັກປີກ 27 ຊະນິດ, ສັດນໍ້າ 8 ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກ – ເຄິ່ງນໍ້າ 1 ຊະນິດ ແລະ ແມງໄມ້ 9 ຊະນິດ ເຊິ່ງມີຊື່ພາສາລາວ ດັ່ງນີ້.

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ 15 ຊະນິດ ມີ: ຟານເລົ່າ ( ຟານແດງ ), ໄກ້, ເຈຍທຸກຊະນິດ ( ນອກຈາກບັນຊີ I ), ຫອນ, ເໝັ້ນ, ກະຕ່າຍປ່າ, ອົ້ນໃຫຍ່, ຈອນຟອນນ້ອຍ, ຈອນຟອນ ໃຫຍ່, ໝູປ່າ, ກະຮອກ ( ກະຈ້ອນ ແລະ ກະແຕທຸກຊະນິດ ), ບ່າງໝູ, ບ່າງແກ້ມແດງ, ໂຕຕຸ່ນ, ໜູຫວາຍ, ເຫັ້ຍ, ກະທ້າງ, ເຕົ່າສາມສັນ, ງູສິງທຸກຊະນິດ, ແຍ້.
ສັດປີກ 27 ຊະນິດ ມີ: ນົກ ໄຊ່, ນົກເຂົາທຸກຊະນິດ, ນົກແຕັດແຕ້, ນົກອ້ຽງໂມ່ງ, ນົກເຕັນຊິວທຸກຊະນິດ ( ຍົກເວັ້ນທີ່ມີໃນບັນຊີ I ), ນົກຕັງລໍ, ນົກກະຕຸ້ງທຸກຊະນິດ, ນົກເປົ້າທຸກຊະນິດ, ນົກມູມທົ່ງ, ນົກຍາງທຸກຊະນິດ, ນົກແຕວແລວທຸກຊະນິດ, ແຫຼວຫົວຂາວໂຕແດງ, ນົກການໍ້າທຸກຊະນິດ, ນົກກະແຕ້ແວັດ, ນົກໄກ່ນາ, ໄກ່ປ່າ, ນົກຊິດທຸກຊະນິດ, ນົກແອ່ນທຸກຊະນິດ, ນົກແຕ້ມປູນທຸກຊະນິດ, ນົກເຫຼືອງທຸກຊະນິດ, ນົກກະແດບເດົ້າທຸກຊະນິດ, ນົກຂີ້ກະເດືອນທຸກຊະນິດ, ກາດຳ, ນົກກະບາທຸກຊະນິດ, ນົກທົວທຸກຊະນິດ, ນົກຄາງເຄັດທຸກຊະນິດ, ນົກ ຂວານທຸກຊະນິດ.


ສັດນໍ້າມີ 8 ຊະນິດ ຄື: ປາເຄິງ, ປາຊວາຍໝາກໄມ້, ປາເອິນທຸກຊະນິດ, ປາແດງ, ປານາງແດງ, ປາພອນ, ປາໝາກຫວາຍ ( ປາຊິວອ້າວ ) ແລະ ປາແກງ.ສັດເຄິ່ງບົກ – ເຄິ່ງນໍ້າ ມີອື່ງເພົ້າ.ແມງໄມ້ 9 ຊະນິດ ມີ: ເຜິ້ງທຸກຊະນິດ, ແມງກະເບື້ອທຸກຊະນິດ, ແມງຄາມທຸກຊະນິດ, ແມງຄັບເຄື່ອງທຸກຊະນິດ, ຕໍ່ຂຸມ, ຕໍ່ຫົວເສືອ, ບຶ້ງ, ດ້ວງແມ້ໄມ້ປ່ອງ.
ມາດຕາ 2 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການປ້ອງຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມອບໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນເຈົ້າການໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາບັນດາສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າດັ່ງກ່າວໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.

[ ຂ່າວ: ສັນຕິ ]