ກະຊວງການເງິນ ວາງ 4 ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານປີ 2021

814

ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ນໍາສະເໜີ 4 ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານປີ 2021 ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021 ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າສິ້ນເປືອງໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ, ແຫຼ່ງທຶນ, ຊັບສິນ, ແຮງງານ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ພະລັງງານ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.


ປີ 2021 ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ 27.629 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນລາຍຮັບພາຍໃນ 25.209 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.420 ຕື້ກີບ. ແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 31.583 ຕື້ກີບ ແຜນຂາດດຸນ 3.955 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 2,17% ຂອງ GDP (ມູນຄ່າ GDP ເທົ່າກັບ 182.603 ຕື້ກີບ). ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ພັກ-ລັດຖະບານກໍພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ໂຈະບາງລາຍການທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຈຳເປັນເປັນຕົ້ນ: ໄປວຽກທາງການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ກອງປະຊຸມ-ສໍາມະນາ, ຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ, ຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່, ສ້ອມແປງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໃນໄລຍະນີ້.


ທ່ານ ພູວົງ ກິດຕະວົງ ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນແຜນການໝົດປີ 2021 ຂອງຂະແໜງການເງິນຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021 ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ນໍາສະເໜີບາງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານປີ 2021 ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າອອກມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍປີ 2021.
2. ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົນໄກການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ,
3. ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນບໍາເນັດການເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນປີ 2020 ຂອງທ້ອງຖິ່ນ
4. ຄົ້ນຄວ້າດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ.
1. ຄົ້ນຄວ້າອອກມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍປີ 2021: ອະນຸມັດໃຫ້ເບີກຈ່າຍງົບປະມານແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານ, ຄ່າໄຟ້າ, ນ້ໍາປະປາ, ໂທລະສັບ, ນ້ໍາມັນບໍລິຫານ, ນ້ໍາມັນຕິດພັນບຸກຄົນ; ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ອະນຸມັດບາງຮ່ວງລາຍຈ່າຍເຊັ່ນ: (ໄປວຽກທາງການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ກອງປະຊຸມ-ສໍາມະນາ, ຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ, ຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່, ສ້ອມແປງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນໄລຍະນີ້; ກໍລະນີຂະແໜງງົບປະມານໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານປະກອບໃບຂໍຖອນເງິນ, ຖ້າໄດ້ປະກອບແລ້ວກໍໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໂຈະການເບີກຈ່າຍ; ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຊ້ມາດຕະການຮັດສາຍແອວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຈ່າຍງົບປະມານຂອງຕົນເອງລົງ; ດ້ານລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນຂອງລັດ:ໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວເງິນສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ເປັນການລົງຊຸກຍູ້,ຕິດຕາມຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ຄົ້ນຄວ້າຫຼຸດແຜນລາຍຈ່າຍເງິນບໍລິຫານ ແລະ ດັດສົມສົ່ງເສີມຂອງບັນດາຂະແໜງການ (ຂັ້ນສູນກາງ 15%) (ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 10%).

["]


2. ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົນໄກການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ: ຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 496/ ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021, ກະຊວງການເງິນຈະໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດລອງການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ (ພາກ 60 ແລະ 61) ໂດຍໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານລວມເຖິງການກວດ ກາເອກະສານ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ.
ພາຍຫຼັງຮັບຮອງແຜນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານສ້າງໃບຖອນເງິນ ເພື່ອເບີກຖອນຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງເລີຍໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະເໜີຜ່ານຂະແຫນງງົບປະມານ ຕື່ມອີກ; ການຈ່າຍເງິນເດືອນ ແມ່ນຖືເອົາຖານເງິນເດືອນຂອງເດືອນຜ່ານມາເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງເດືອນຖັດໄປ (ໃນກໍລະນີຫາກມີການດັດປັບດັດສະນີເງິນເດືອນ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນໆຈຶ່ງໄປດັດແກ້ໃສ່ເດືອນຕໍ່ໄປ) ແລະ ທະນາຄານພິຈາລະນາລ່ວງໜ້າເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີທຸກໆວັນທີ 25 ຂອງເດືອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການສ້າງເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

3. ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນບໍາເນັດການເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນປີ 2020 ຂອງທ້ອງຖິ່ນ:ທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນ (ບໍ່ລວມພັນທະອາກອນບ້ວງອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈປີ 2020) ແມ່ນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້ 100%, ສໍາລັບລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກພັນທະອາກອນບ້ວງອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈປີ 2020 ແມ່ນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້ 50%, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 50% ຕ້ອງໄດ້ໂອນໃຫ້ສູນກາງເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງລວມ.
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນ ແຕ່ຖ້າລວມເອົາລາຍຮັບຈາກພັນທະອາກອນບ້ວງ ອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈປີ 2020 ຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນມີລາຍຮັບເກີນແຜນ. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນໂດຍໃຫ້ຖືເອົາລາຍຮັບຈາກພັນທະອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ 50% ເປັນພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄື: (1) ກໍລະນີໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້ 50% ຍັງເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນເກີນແຜນສ່ວນທີ່ເກີນມອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້. (2) ກໍລະນີມອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ 50% ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນມອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້ເພີ່ມຕາມສັດສ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ທັນພໍເພື່ອໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕາມແຜນ. ທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນ (ລວມທັງລາຍຮັບຈາກພັນທະອາກອນບ້ວງອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ປີ 2020) ແມ່ນມອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້ລາຍຮັບຈາກການອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ 100% ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງ; ການນໍາໃຊ້ເງິນເກີນແຜນໃຫ້ນໍາໃຊ້ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການດັດແກ້ເຂົ້າໃນແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ(ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊໍາລະໜີ້ສິນ, ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ນ້ໍາປະປາ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ), ຊໍາລະຫນີ້ສິນໂຄງກນລົງທຶນຂອງລັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງອາຊີບ-ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການເກັບລາຍຮັບ, (ແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເງິນເກີນແຜນເພື່ອຈັດຊື້ພາຫະນະລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານຢ່າງເດັດຂາດ


4. ຄົ້ນຄວ້າດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ: ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງດໍາລັດ ເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງການນໍາລະດັບສູງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າອອກເປັນດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດລັດທີ່ໄດ້ກໍານົດແຈ້ງຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການນໍາໃຊ້ລົດລັດ.
ທີ່ມາ: ກະຊວງການເງິນ