ຄອລ ເຜີຍ 2 ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໆໃນການພັດທະນານັກກີລາລາວ ພ້ອມທາງອອກ-ແຜນປີ 2021 - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຄອລ ເຜີຍ 2 ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໆໃນການພັດທະນານັກກີລາລາວ ພ້ອມທາງອອກ-ແຜນປີ 2021

ທ່ານ ສົມພູ ພົງສາ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ຮອງປະທານ ແລະ ເລຂາ ຄອລ ກ່າວລາຍງານໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ຄອລ ປະຈໍາປີ 2020 ເມື່ອທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນປີ 2020 ປະກອບມີ:

1.ຍ້ອນສະພາບການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດທົດຖອຍ, ບັນຫາໄພພິບັດ ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາກີລາລາວ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານຕ່າງໆ, ການເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລາຍການໃຫຍ່ໆແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວກີລາຢຸດສະງັກ.

2.ການກະກຽມນັກກີລາເຂົ້າຮ່ວມ, ຝຶກແອບ ແລະ ການຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມ ໂອແລມປິກ 2020 ທີ່ເລື່ອນໄປຈັດໃນປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປົກກະຕິ ແຕ່ນັກກີລາແມ່ນບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບ ເພື່ອສະສົມຄະແນນ ເນື່ອງກີລາ ລອຍນໍ້າ ແລະ ແລ່ນລານ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກໍຕ້ອງໄດ້ທົດສອບເບິ່ງສະຖິຕິ ຖ້າຫາກສະຖິຕິບໍ່ດີ ກໍເປັນຜົນຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມ, ການພັດທະນາຄູຝຶກຂອງບັນດາສະຫະພັນກີລາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2020 ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຢຸດສະງັກ ຈິ່ງຈໍາຕ້ອງເລື່ອນຈັດໃນປີ 2021.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ໄດ້ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ທາງອອກຕໍ່ກັບ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນວ່າ:
1.ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ສັງລວມທັງໝົດ ຕໍ່ກັບໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ ເພື່ອຊອກທາງອອກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ສໍາເລັດຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ
2.ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະຫະພັນກີລາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານສະເພາະຕໍ່ວຽກບໍລິຫານງານຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ທ່ານ ແລະ ມີຫ້ອງການສະເພາະ.
3.ສ້າງສະຫະພັນກີລາທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ພ້ອມກັນໄປຕາມທາງດຽວກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກີລາລາວເປັນບ່ອນອີງ ໂດຍນໍາໃຊ້ທຸກທ່າແຮງພ້ອມກັບການພັດທະນານັກກີລາ, ການພັດທະນາຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 2 ຄັ້ງ.

4.ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບອະນຸກໍາມະການຝ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ, ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາ 4 ປີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ໂອແລມປິກ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນຕໍ່ໜ້າ.
5.ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ກົມກີລາລະດັບສູງ ແລະ ສະຫະພັນກີລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງເພີ່ມທະວີບຄວາມແຂງແຮງສ້າງບຸກຄະລະກອນ ສະເພາະດ້ານ, ສ້າງນັກກີລາສູ່ໂອແລມປິກ ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ສ້າງຄູຝຶກລະດັບສູງ ລວມເຖິງກໍາມະການຕັດສິນ ລະດັບສູງ.

ສຸດທ້າຍທ່ານໄດ້ສະເໜີແຜນປີ 2021 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂໍທຶນຈາກ ຄະນະໂອແລມປິກສາກົນ ດັ່ງນີ້:
1.ວຽກພັດທະນາ ສາຍບໍລິຫານ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອການບໍລິຫານ, ທຶນລິເລີ່ມຄຸ້ມຄອງ ຄອລ ແລະ ທຶນພັດທະນາຍຸດທະສາດໃຫ້ໄປຕາມແຜນ.
2.ທຶນການຝຶກແອບ ແລະ ການພັດທະນານັກກີລາ ຈະມີທຶນສໍາລັບນັກກີລາ ທີ່ຈະໄປຮ່ວມ ໂອແລມປິກ 2021 ( ໂຕກຽວ 2021 ), ທຶນສະໜັບສະໜູນນັກກີລາຈາກພາຍໃນ ແລະ ທຶນຈາກພາກພື້ນກໍຄື ກຽມເຂົ້າຮ່ວມງານກີລາ ເອຊຽນ ເກມ 2021 ແລະ ເອຊຽນ ເກມ ຫາດຊາຍ 2021.
ຂ່າວ-ຮູບ: ຄໍາສອນ