4 ວິທີສ້າງພະນັກງານຄຸນນະພາບ

484

ໃຜໆຕ່າງກໍຕ້ອງການສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບທີ່ສຸດທັງນັ້ນ! ໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກເອງກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ບໍລິສັດຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດີ, ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຫວັງຜົນຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ການທີ່ຈະສ້າງພະນັກງານໃຫ້ເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຼາຍໆປັດໄຈປະກອບກັນ, ຕ້ອງອາໄສຄວາມຮ່ວມມືກັນທັງຝ່າຍບໍລິສັດ ແລະ ຝ່າຍພະນັກງານເອງ ເພື່ອຈະໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດຫວັງໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ໜັງສືພິມພວກເຮົາຈຶ່ງນຳເອົາ 4 ວິທີການສ້າງພະນັກງານຄຸນນະພາບມານຳສະເໜີ ຄື:

1.ຄັດສັນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ:

ການຈະສ້າງສິ່ງໜຶ່ງສິ່ງໃດຂຶ້ນມາຈະຕ້ອງເລີ່ມຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສະເໝີ ການພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງພະນັກງານເອງກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຈະຕ້ອງເລີ່ມພິຈາລະນາກັນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສຳພາດງານ ເພື່ອຄັດເລືອກບຸກຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກ ເພາະການທີ່ຈະໄດ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງມີຄຸນນະພາບນັ້ນ ຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍເລືອກຮັບພະນັກງານທີ່ມີສັກກະຍະພາບທີ່ເໝາະສົມຈາກພາຍໃນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຄັດເລືອກເພາະມີຕຳແໜ່ງວ່າງ, ການຈ້າງງານພຽງເພາະຕ້ອງການໃຫ້ຕຳແໜ່ງງານເຕັມນັ້ນ ບໍລິສັດອາດຈະຕ້ອງເສຍເວລາມາຝຶກທັກສະໃຫ້ກັບພະນັກງານໃໝ່ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານບໍລິສັດຫຼ້າຊ້າໄປໄດ້.

2.ສ້າງມິດຕະພາບເພື່ອຈູງໃຈ:

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງການຈະເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດໄປດົນໆ ແລະ ຕ້ອງການເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະປ່ຽນວຽກງານໃໝ່ແບບປີຕໍ່ປີ ຄື: ຄວາມສຳພັນ ແລະ ມິດຕະພາບທີ່ດີໃນທີ່ເຮັດວຽກ ຫາກພະນັກງານຕ້ອງເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ເປັນມິດຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດ ບໍລິສັດຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າພະນັກງານທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າເທົ່າກັນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນການລົງທຶນທີ່ເສຍຫຼ້າທີ່ຈະໃຫ້ສະຫວັດດີການທີ່ກຸ້ມຄ່າກັບພະນັກງານທີ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະຢູ່ກັບບໍລິສັດບໍ່ດົນ  ເພາະຫາກສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບພະນັກງານດ້ວຍປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ພະນັກງານຈະຂໍລາອອກ ຫຼື ປ່ຽນວຽກງານໃໝ່ ບາງຄັ້ງລະຫວ່າງບໍລິສັດກັບພະນັກງານແລ້ວ ອາດຈະຕ້ອງແລກປ່ຽນກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ກຸ້ມຄ່າຕໍ່ບໍລິສັດ ບໍລິສັດຕ້ອງລົງທຶນຢ່າມົວແຕ່ຄິດວ່າຈະລົງທຶນໂດຍເສຍພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບໍລິສັດຕ້ອງຮູ້ຈັກຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳຂໍຂອງພະນັກງານໃນບາງຄັ້ງ.

3.ສ້າງລະບົບງານຄຸນນະພາບ:

ເຄີຍຄິດ ຫຼື ບໍ່ວ່າການມອບໝາຍພາລະໜ້າທີ່ໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເພື່ອຫວັງໃຫ້ເກີດປະລິມານຂອງວຽກງານນັ້ນ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈະກົງກັນຂ້າມກັນ ຄື: ຈະໄດ້ງານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຈຳນວນຫຼາຍ, ມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ພະນັກງານມັກຈະໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກງານເກີນກວ່າໜ້າທີ່ ຫຼື ຫຼາຍເກີນກວ່າຈະສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ອອກມາມີຄຸນນະພາບໄດ້, ບໍລິສັດຕ້ອງຮູ້ວ່າພະນັກງານຄົນໃດມີສັກກະຍະພາບໃນການເຮັດວຽກ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ວຽກງານຫຼາຍເພື່ອຫວັງຈະກະຕຸ້ນ ຄວາມຕື່ນຕົວໃນການເຮັດວຽກ ຍິ່ງຫາກໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກທີ່ເກີນຂີດກຳຈັດຫຼາຍເທົ່າໃດ ພະນັກງານກໍຈະໝົດໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

4.ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກ:

ສ້າງພະນັກງານຄຸນນະພາບ ບໍລິສັດຄວນເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ສຶກເຖິງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ ໂດຍໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນກັບບໍລິສັດ ຄື: ຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ການງານທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢູ່ນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ນຳພາບໍລິສັດໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງໄວ້ ເມື່ອໃດພະນັກງານຮູ້ສຶກເຖິງ ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນກັບບໍລິສັດ ພະນັກງານກໍຈະທຸ່ມເທຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບການພັດທະນາບໍລິສັດໃຫ້ກ້າວໜ້າ ຢ່າໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍ ແລະ ໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກ ເພາະນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ້ອງສູນເສຍກຳລັງຫຼັກໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນນະພາບໄປໄດ້ ອີກທັງຍັງຕ້ອງມາເສຍເວລາຄັດສັນຄົນເຮັດວຽກໃໝ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ຈາກ: jobsdb