ຊົມເຊີຍ!!! ບໍ່ແຕນເກີນດູນງົບປະມານ 100 ກວ່າລ້ານກີບ

167

ເມືອງບໍ່ແຕນແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2020 ໄດ້ເກີນດູດດ້ານງົບປະມານ 147 ລ້ານກີບ ເມື່ອທຽບໃສ່ 10 ເມືອງໃນທົ່ວແຂວງ ເທົ່າກັບ 7,09% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ຍ້ອນຫັນເອົາເງິນພາກ 60-61 ໄປຈ່າຍຢູ່ແຂວງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເມືອງບໍ່ແຕນເປັນເມືອງກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານ.

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 1 ທ່າແຮງຂອງເມືອງບໍ່ແຕນ

ທ່ານ ຊົມພູ ວຽງໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນເມືອງບໍ່ແຕນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2020 ເມືອງບໍ່ແຕນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ລວມຍອດລາຍຮັບທັງໝົດ 2 ຕື້ 221 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ 2,16 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97,30% ຂອງແຜນລາຍຮັບພາຍໃນເມືອງທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 29,35%, ລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດ 60 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 2,70% ຂອງແຜນລາຍຮັບພາຍໃນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 14,28%. ດ້ານລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 2 ຕື້ 74 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 77,70% ໃນນັ້ນຈ່າຍບໍລິຫານ 1,4 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 7,05%, ຈ່າຍບໍລິຫານວິຊາການທັງໝົດ 615 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 26,17%; ໃນນີ້ມີຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 170 ລ້ານກີບ ລວມທັງກອງທຶນຢາ ໂດຍລວມແລ້ວ ເມືອງບໍ່ແຕນປີ 2020 ຖືວ່າເປັນເມືອງເກີນດູນ 147 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 7,09% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ເມື່ອເບິ່ງແລ້ວຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1,7 ຕື້ ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 77,82%ຂອງແຜນການປີ.

ໃນນີ້ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 1,6 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 78,49% ຂອງແຜນປີ. ລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 32 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 53,59% ຂອງແຜນປີ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ ຕາມແຜນ 744 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 526 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 70,75% ຂອງແຜນການປີ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ ຕາມແຜນ 615 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 263 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 42,85% ຂອງແຜນປີ, ບ້ານຄຸ້ມຄອງ ຕາມແຜນ 1 ຕື້ 477 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 1 ຕື້ 202 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 77,7% ຂອງແຜນປີ, ດ້ານລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 980 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 47,28% ຂອງແຜນປີ, ຈ່າຍເງິນນໍ້າມັນ ແລະ ເງິນພາກຕ່າງໆ ຕາມຕົວເລກອານຸມັດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.

ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: 6 ເດືອນທ້າຍປີ ເມືອງບໍ່ແຕນຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 493 ລ້ານກີບ, ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 465 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 21,51% ຂອງແຜນປີ, ລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 28 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 46,41% ຂອງແຜນການປີ. ສ່ວນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 1 ຕື້ 94 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 52,72% ຂອງແຜນປີ ໂດຍຈະເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກກົນໄກ-ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຕາມທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ, ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ມີລາຍຮັບບໍລິຫານວິຊາການ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍສະຖິຕິຂໍ້ມູນຕອນດິນ ແລະ ລາຍຮັບປະເພດອື່ນໆ. ສົ່ງເສີມການເງິນຂັ້ນບ້ານໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ບົນຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຍັດມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
ຂ່າວຈາກ: News.XLB