ຄວາມສຳຄັນຂອງການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍທີ່ມີຕໍ່ສັງຄົມ

352

ບໍ່ອາດປະຕິເສດ ແລະ ຫຼີກລຽງໄດ້ວ່າໃນແຕ່ລະວັນພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ – ຂາຍບໍ່ທາງໃດກໍທາງໜຶ່ງ ແນ່ນອນວ່າໃນແຕ່ລະວັນພວກເຮົາຕ້ອງການສິ່ງຂອງຕ່າງໆເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອມາຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເຮົາເອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕື່ນນອນຈົນກະທັງເຂົ້ານອນ ເພາະອາດຈະຕ້ອງການໃຊ້ສິນຄ້າເປັນສິບເປັນຮ້ອຍຊະນິດ ເຊິ່ງແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວທີ່ຕ້ອງຫາຊື້ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນຈາກຮ້ານຄ້າ. ສະນັ້ນ, ການຂາຍການຕະຫຼາດມີຄວາມສຳຄັນດັ່ງນີ້.

1 ການຂາຍການຕະຫຼາດຊ່ວຍຍົກມາດຕະຖານ ແລະ ການເປັນຢູ່ໃນສັງຄົມ: ການຂາຍການຕະຫຼາດຊ່ວຍສ້າງ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເປັນຢູ່, ການກິນ ຕະຫຼອດຮອດການມີຂອງໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການເປັນຢູ່ໃນສັງຄົມ, ປັດຈຸບັນອາຊີບການຂາຍໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ ວ່າເປັນອາຊີບທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ອີກທັງການຂາຍຍັງເປັນວຽກທີ່ມີກຽດ.

2 ຊ່ວຍຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄະລາກອນໃນສັງຄົມ: ທ່ານບໍ່ອາດຈະປະຕິເສດ ແລະ ຫຼີກລຽງໄດ້ວ່າໃນແຕ່ລະວັນຄົນເຮົາລ້ວນມີແຕ່ຄວາມກ່ຽວພັນກັນກັບການຊື້ – ຂາຍບໍ່ທາງໃດກໍທາງໜຶ່ງ ແນ່ນອນວ່າໃນແຕ່ລະວັນເຮົາຕ້ອງການສິ່ງຂອງຕ່າງໆເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອມາຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເຮົາເອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕື່ນນອນຈົນກະທັງເຂົ້ານອນ ເພາະອາດຈະຕ້ອງການໃຊ້ສິນຄ້າເປັນສິບເປັນຮ້ອຍຊະນິດ ເຊິ່ງແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວທີ່ຕ້ອງຫາຊື້ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ຕົນຕ້ອງການຈະຊື້ ເຊິ່ງການຂາຍການຕະຫຼາດນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນ.

3 ຊ່ວຍຫຼຸດການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ: ວຽກການຂາຍການຕະຫຼາດ ເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທຸລະກິດບາງທຸລະກິດໃຊ້ຄົນບໍ່ຈຳກັດ ເພາະລັກສະນະຂອງວຽກອາດຈະບໍ່ມີເງິນເດືອນໃຫ້ ແຕ່ມີໃຫ້ພຽງຄ່ານາຍໜ້າຈາກການຂາຍ ເມື່ອເປັນນັ້ນແລ້ວການຂາຍກໍ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄົນໄດ້ມີວຽກເຮັດສະເໝີ, ຈະມີລາຍໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດ ເມື່ອເປັນແນວນີ້ແລ້ວຄົນທີ່ບໍ່ເລືອກວຽກທຸກຄົນກໍສາມາດຈະເຮັດອາຊີບການຂາຍໄດ້ ຫຼື ອາດຈະເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍໄດ້ ເຊິ່ງເປັນອາຊີບທີ່ສຸດຈະລິດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນັກທຸລະກິດກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໂດຍການຫາຂໍ້ມູນດ້ວຍວິທີການວິໄຈ ເມື່ອຜູ້ປະກອບການໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າຂຶ້ນມາກໍສາມາດຂາຍໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄະລາກອນໃນສັງຄົມໄດ້ ກໍເທົ່າກັບເປັນການຍົກລະດັບການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານໃນສັງຄົມໄດ້ອີກທາງໜຶ່ງ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດຍັງສົ່ງຜົນທີ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ໝູນວຽນຢ່າງບໍ່ຂາດ.

( ທີ່ມາ: pymlo.com )