ປອດສານພິດແມ່ນຫຍັງ? ເຮົາມາຫາຄຳຕອບທີ່ຄົນທັ້ງໂລກກຳລັງນິຍົມ

16

ໃນປະຈຸບັນ, ບໍ່ມີໃຜກ້າປະຕິເສດວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແຕ່ປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ແມ່ນການເລືອກກິນອາຫານ ເພາະອາຫານທີ່ມີໃຫ້ເລືອກກິນສ່ວນຫຼາຍມີທັ້ງອາຫານສົດ ແລະອາຫານສຳເລັດຮູບ ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນປອດໄພ ແລະດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງອາຫານທີ່ປອດໄພ ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຈະຄິດເຖິງອາຫານປອດສານພິດນັ້ນເອງ.

ແລ້ວອາຫານປອດສານພິດແມ່ນຫຍັງ?
ອາຫານປອດສານພິດ ກໍ່ຄືຂະບວນການປູກຝັງກະສິກຳອິນຊີທີ່ມີການຜະລິດແບບເປັນທຳມະຊາດ 100% ໂດຍແກ່ນພັນແມ່ນບໍ່ມີການປັບປຸງພັນທຸກຳ ບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ເຊິ່ງຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນເຕີບໃຫຍ່ຕາມທຳມະຊາດ ພ້ອມທັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ເມື່ອພວກເຮົາຢຸດໃຊ້ສານເຄມີ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ດິນ ເລີ່ມດີຂຶ້ນ ແລະຍັງມີຂີ້ກະເດືອນທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ດິນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜົນຜະລິດມີຄຸນນະພາບດີອີກດ້ວຍ ແລະນີ້ກໍ່ແມ່ນທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ ອາຫານປອດສານພິດ.

Slide
Slide
Slide

ເປັນຫຍັງຕ້ອງປອດສານພິດ?
ເພາະສິ່ງທີ່ເຮົາກິນທຸກໆມື້ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ສົນໃຈວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼື ບໍ່ ແນ່ນອນມັນຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຄ່ອຍໆປັບໂຕ ແລ້ວລອງເລືອກອາຫານ ຜັກ ໝາກໄມ້ທີ່ປອດສານພິດໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ເຝິກຈົນເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍໃນການກິນ ເຊື່ອໄດ້ວ່າອີກບໍ່ດົນທ່ານກໍ່ຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ຮັກສຸຂະພາບຢ່າງແນ່ນອນ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ ຈະມີລາຄາສູງກວ່າສິນຄ້າດຽວກັນໃນຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ແຕ່ໃນດ້ານສຸຂະພາບແລ້ວ ມັນຄຸ້ມຄ່າເກີນກວ່າລາຄາ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ໝົດກັງວົນໃນການກິນອາຫານ.

ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍ່ເລີ່ມມີການຜະລິດຜັກປອດສານພິດໄວ້ວາງຈຳໜ່າຍໃນຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຕະຫຼາດຜັກປອດສານພິດ ຫຼື ຫ້າງຊຸບເປີມາເກັດ ກໍ່ຍັງມີຜັກ ໝາກໄມ້ປອດສານພິດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກເຊັ່ນດຽວກັນ ເຖິງເວລາແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ ທີ່ເຮົາຄວນຈະຫັນມາໃສ່ໃຈສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ແລະເລືອກກິນອາຫານທີ່ດີມີຄຸນປະໂຫຍດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເຮົາເອງ.