ຮູ້ໄວ້! ຂໍ້ຫ້າມໃນການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ - Laoedaily

ຮູ້ໄວ້! ຂໍ້ຫ້າມໃນການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ

ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍຶດເອົາການປູກຝັງລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊົນນະບົດ ຍິ່ງປາກົດເຫັນຫຼາຍ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະປະກອບອາຊີບໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອສິດ ແລະ ຜົນຜະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບອາຊີບນັ້ນໆ ແລະ ເພື່ອເປັນຂອບເຂດບໍ່ໃຫ້ກະທົບເຖິງຜູ້ອື່ນ. ການລ້ຽງສັດ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆອອກມາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງໄດ້ປະຕິບັດຕາມດັ່ງນີ້:

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສະບັບເລກທີ 169/ຈຂ.ຊວ, ລົງວັນທີ 5 ມີນາ 2019 ໄດ້ລະບຸຂໍ້ຫ້າມໄວ້ທັງເປັນຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ: ຫ້າມລ້ຽງ ຫຼື ປ່ອຍສັດໃຫຍ່ຊະຊາຍ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ, ໃນເຂດສະຫງວນ, ເຂດຊຸມຊົນ, ເທດສະບານເມືອງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ການຈະລາຈອນ, ຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຫ້າມນໍາໃຊ້ຢາ, ສານເຄມີ ຫຼື ສານກະຕຸ້ນປະສົມໃສ່ອາຫານສັດ ເພື່ອລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ທີ່ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ.

ນອກນີ້, ກໍ່ຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຂົນສົ່ງ ຫຼື ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດໃຫຍ່ທີ່ຕິດ ຫຼື ປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດຢ່າງເດັດຂາດ ເປັນຕົ້ນ: ຊີ້ນ, ເຄື່ອງໃນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນອະໄວຍະວະອື່ນໆຂອງສັດ; ຫ້າມຂ້າ, ຄົວ, ບໍລິໂພກ ຫຼື ຈໍາໜ່າຍສັດໃຫຍ່ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ເປັນພິດຢ່າງເດັດຂາດ; ຫ້າມຂ້າສັດໃຫຍ່ທີ່ຖືພາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດສັດລ້ຽງທີ່ສະຫງວນແນວພັນຢ່າງເດັດຂາດ; ຫ້າມສົ່ງອອກແນວພັນສັດໃຫຍ່ທີ່ສະຫງວນແນວພັນຢ່າງເດັດຂາດ(ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນພິເສດ); ຫ້າມບຸກເບີກ, ຈູດ, ທໍາລາຍປ່າທໍາມະຊາດ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ທີ່ດິນ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; ຫ້າມກະທໍາຢ່າງອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ.

ສ່ວນຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີດັ່ງນີ້: ຫ້າມສວຍໃຊ້ສິດ, ໜ້າທີ່, ຕໍາແໜງ່ບັງຄັບ ຫຼື ນາບຂູ່, ຮັບ, ຂໍສິນບົນເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ດໍາເນີນການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ໃນທຸກຮູບການ; ຫ້າມເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນວຽກງານການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ໃນທຸກກໍລະນີ; ຫ້າມກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ, ປອມແປງເອກະສານ, ລະເລີງ ຫຼື ເມີນເສີຍ ຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການສົ່ງເສີີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ; ຫ້າມກະທໍາຢ່າງອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນຂໍ້ຕົກລົງຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຫາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໄໝ ແລະ ໃຊ້ແທນ ຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ທາງອາຍາ ຕາມສະຖານໜັກ ຫຼື ເບົາ.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ