ຫຼັກສູດໃໝ່ ປ 2 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນ – ການສອນດີຂຶ້ນ

277

ຫຼັກສູດ ຊັ້ນ ປ 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເນັ້ນໃຫ້ການຮຽນ – ການສອນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ນັກຮຽນຮຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ ລວມທັງຝຶກການປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງ ຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຄູໃນການທົດສອບສື່ການຮຽນ – ການສອນຊັ້ນ ປ 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທີ່ຈະນຳໃຊ້ທົ່ວປະເທດ ໃນສົກຮຽນ 2020 – 2021.

ທ່ານ ນາງ ຄຳໄມ ສີວົງໄຊ ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈາກກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມພວກເຮົາໄດ້ແນະນຳປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນ ປ 2 ພ້ອມທັງແນະນຳການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຄູສອນ. ສື່ການຮຽນ – ການສອນ ຊັ້ນ   ປ 2 ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຊຸດອຸປະກອນຄູ, ຮູບພາບທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳ ແລະ ວິດີໂອການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ, ຮູບພາບທີ່ນຳສະເໜີໃນປຶ້ມແບບຮຽນຈະແຈ້ງ, ມີສີສັນ, ບົດຮຽນມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ຮຽນ ໂດຍຄູ່ມືຄູປະກອບມີບົດສອນ ແລະ ຄຳແນະນໍາທີ່ລະອຽດສຳລັບຄູ ເພື່ອໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະເຕັກນິກການສອນໃນວິຊາພາສາລາວ.

ທ່ານ ນາງ ພູແຖວ ຢາດສະດາຮັກ ຄູຊັ້ນ ປ 2 ກ່າວວ່າ: ປຶ້ມແບບຮຽນໃໝ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູສອນງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຊາພາສາລາວ ເພາະວ່າຮູບພາບທັງໝົດແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນຮູ້ການອ່ານ, ນັກຮຽນຈະບອກຊື່ໄດ້ຕາມຮູບພາບ ແລະ ອອກສຽງພະຍັນຊະນະ, ສະຫຼະ ແລະ ຕົວສະກົດ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າອ່ານບໍ່ເປັນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທົດລອງກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ການຮຽນ ແລະ ການສອນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງວິທີການສອນແບບໃໝ່ທີ່ມີໃນຫຼັກສູດ ຊັ້ນ ປ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນສົກຮຽນປັດຈຸບັນ ແລະ ວິທີການສອນນີ້ກໍມີໃນຫຼັກສູດ ຊັ້ນ ປ 2 ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າວິທີການແບບໃໝ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຫຼັກສູດ ຊັ້ນ ປ 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຮຽນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ນັກຮຽນຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານການຫຼິ້ນເກມ ແລະ ນຳໃຊ້ທັກສະການຟັງ ແລະ ການເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພ້ອມນັ້ນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ( ສວສ ) ຍັງໄດ້ຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ທີ່ຄູສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຢູທູບ “ ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos ”.

ຄູສອນ ຊັ້ນ ປ 1 ແລະ ຊັ້ນ ປ 2 ຄວນເບິ່ງວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອກະກຽມບົດສອນ ຫຼື ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຕັກນິກສະເພາະເພີ່ມຕື່ມ, ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນການນຳສະເໜີທີ່ດີຫຼາຍກ່ຽວກັບຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງຄວາມທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາຄືຄູຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມບົດສອນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຕ້ອງກະກຽມສື່ການຮຽນ ແລະ ການສອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ ເຊິ່ງຄູ່ມືຄູສະບັບໃໝ່ທີ່ມີຂໍ້ມູນຕ່າງໆນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແນະນຳໃຫ້ຄູ ຊັ້ນ ປ 2 ອ່ານຄູ່ມືຄູນີ້ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຫຼາຍໆຄັ້ງເພື່ອກະກຽມແຕ່ລະບົດສອນ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫຼາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼັກສູດນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງ ແລະ ອັບເດດວິທີການຝຶກອົບຮົມ ຊັ້ນ ປ 2 ແລະ ການກະກຽມສື່ສຳລັບການປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ຊັ້ນ ປ 2 ແຫ່ງຊາດ ຈະເລີ່ມໃນເດືອນພຶດສະພາ ສຳລັບຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ, ເດືອນມິຖຸນາ ສຳລັບຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈະໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ຊັ້ນ ປ 2 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດທົ່ວປະເທດທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ ເປັນເວລາ 5 ວັນ.

ໃນລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ສິງຫາ 2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ( ສສກ ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຄູ ຊັ້ນ ປ 2 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຄົນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ – ການສອນ ຊັ້ນ ປ 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ພ້ອມກັນນີ້, ກຸ່ມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ 3 ທ່ານ ແລະ ຄູ 25 ທ່ານ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທົດລອງແບບເຊິ່ງໜ້າ ໄລຍະ 5 ວັນ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຝຶກອົບຮົມ.