ການຄັດເລືອກ ແລະ ອອກອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍໂອດ໊ອບແຫ່ງຊາດ

190

ບັນດາທ່ານຜູ້ປະກອບການ, ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຜະລິດຕະພັນເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍເປັນສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື One Product One District ( ODOP ) ແລ້ວຄິດຢາກສະເໜີຮັບກາໝາຍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສິນຄ້າຂອງຕົນເອງຈະຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ ຫຼື ບໍ່. ສະນັ້ນ, ຄໍລໍາຕະຫຼາດວັນນີ້ ຈະນຳສະເໜີການຄັດເລືອກສິນຄ້າໃດໜຶ່ງເປັນສິນຄ້າ ODOP ໄດ້ ແລະ ປະເພດສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດສະເໜີຮັບ ODOP ໄດ້ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຫຼັກການໃນການຄັດເລືອກສິນຄ້າ ODOP ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1 ຜະລິດໂດຍວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ທຸລະກິດຄອບຄົວ, ສະຫະກອນທີ່ມີຂະບວນການຜະລິດ ໂດຍນໍາໃຊ້ແຮງງານຕໍ່າກວ່າ 50 ຄົນລົງມາ; ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຜະລິດ ຫຼື ຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ພາຍໃນປະເທດທີ່ເປັນວັດຖຸດິບ ສາມາດໝູນວຽນນໍາໃຊ້ ຫຼື ຜະລິດທົດແທນຄືນໄດ້ ເປັນຕົ້ນ: ປູກ, ລ້ຽງ, ເຕີບໂຕໄດ້ໂດຍທໍາມະຊາດ ທີ່ທ້ອງຖິ່ນມີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ.

2 ການຜະລິດ ແລະ ອອກແບບ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ ທີ່ຕິດພັນກັບວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ.

3 ເປັນສິນຄ້າທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດ ຫຼື ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

4 ຖ້າເປັນຜະລິດຕະພັນຊະນິດດຽວກັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການອອກແບບ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼື ຊື່ກາໝາຍສິນຄ້າ ຂອງເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກ ເພື່ອຫຼີກລຽງການຮຽນແບບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດເລືອກເປັນສິນຄ້າ ODOP ໄດ້ ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1 ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເກີນ 20%.

2 ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ.

3 ສິນຄ້າປອມແປງ ຫຼື ລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ.

4 ສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

5 ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດ, ໃຫ້ການສະໜອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ.

6 ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໂດຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດຝ່າຍດຽວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ.

[ ຮຽບຮຽງ: ສັນຕິ ]