ບ້ານຈະມີສ່ວນເກັບລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ - Laoedaily

ບ້ານຈະມີສ່ວນເກັບລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ

ກະຊວງການເງິນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 4489/ກງ ລົງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ ວ່າດ້ວຍການເງິນຂັ້ນບ້ານ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ກໍເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດການຈັດເກັບບາງປະເພດລາຍຮັບ – ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານການເງິນຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນທົ່ວປະເທດ, ແນໃສ່ສ້າງເປັນບ້ານກອງທຶນພັດທະນາທີ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ ແລະ ພັດທະນາບ້ານຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕາມທິດວຽກງານ 3 ສ້າງ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວທັງໝົດ 6 ໝວດ 13 ມາດຕາ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດສິດ, ໜ້າທີ່, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເງິນຂັ້ນບ້ານຢ່າງລະອຽດຊັດເຈນ. ສໍາລັບການແບ່ງປັນແຕ່ລະປະເພດລາຍຮັບໃຫ້ການເງິນຂັ້ນບ້ານຄຸ້ມຄອງເກັບ ແມ່ນບົນພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກການເງິນ ແຂວງ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີປະຈໍາແຂວງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນປະຈໍາປີແລ້ວສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າແຂວງພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝວດທີ 2 ມາດຕາ 4 ໄດ້ລະບຸເຖິງສິດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ການເງິນບ້ານວ່າ: ໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເງິນທີ່ເກັບໄດ້ເຂົ້າໃນດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ – ສັງຄົມ ແລະ ລາຍຈ່າຍດ້ານບໍລິຫານກົງຈັກຂອງບ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄ່ານໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ໂທລະສັບ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ອະນາໄມ, ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມບ້ານ, ຈ່າຍຄ່າບໍາເນັດ ແລະ ເງິນອຸດໜູນພະນັກງານບ້ານ. ນອກນັ້ນ, ກໍຕ້ອງແບ່ງເຂົ້າຄັງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອື່ນໆຕາມລະບຽບ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປີເປັນປົກກະຕິ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເງິນຂັ້ນບ້ານ ໝວດທີ 1 ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ; ໝວດທີ 2 ລາຍຮັບ, ສິດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ການເງິນບ້ານ; ໝວດທີ 3 ໜ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກການເງິນບ້ານ; ໝວດທີ 4 ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງການເງິນບ້ານ; ໝວດທີ 5 ຂໍ້ຫ້າມ, ການກວດກາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ; ໝວດທີ 6 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເງິນບ້ານ ສະບັບເລກທີ 206/ກງ ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014 ຜ່ານມາ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ