ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຖິງ 62 ບໍລິສັດໃຫ້ເຂົ້າພົບດ່ວນ - Laoedaily

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຖິງ 62 ບໍລິສັດໃຫ້ເຂົ້າພົບດ່ວນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນ 62 ແຫ່ງທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດກົມ ທຄວ ໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ເຂົ້າມາພົບ ແລະອະທິບາຍເຫດຜົນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ພະຈິກ 2019. ຖ້າວິສາຫະກິດໃດບໍ່ເຂົ້າມາພົບ ຫຼື ມາພົບແຕ່ຄຳຕອບບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນຂໍ້ 2 ຂອງບົດແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 1170/ກທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 05 ກັນຍາ 2019.

 

62 ວິສາຫະກິດ ທີ່ແຈ້ງໃຫ້ເຂົ້າມາພົບ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ພະຈິກ 2019 ປະກອບມີ


ອີງຕາມເອກະສານບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງວິສາຫະກິດພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ  ສະບັບເລກທີ1170/ກທຄວ. ອຄ ລົງວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019  ຂໍ້2 ລະບຸວ່າ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກໍານົດເວລາໃຫ້ປະຕິບັດ ຫລື ປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມທີ່ກ່າວມາ ຂໍ້ 1 ເທິງນີ້ແລ້ວ ແຕ່ວິສາຫະກິດ ກໍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ຫລື ປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ ໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1.ການບໍ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍການບໍ່ລາຍງານປະຈໍາແຕ່ລະປີ ຕາມແບບ ພິມ ຈ (2.1 ເຖິງ 2.6) ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2121/ອຄ.ທຄວ ແມ່ນໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ສັ່ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 30 ວັນ ແລະ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 60 ວັນ.ເມື່ອພົ້ນກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຫາກຍັງບໍ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນອັນ ສົມຄວນ ໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ສັ່ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຖາວອນ;ພາຍຫຼັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ສັ່ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຖາວອນແລ້ວ ແຕ່ວິ ສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ເຂົ້າມາພົວພັນ ຫລື ກວດພົບວ່າບໍ່ມີຕົນຕົວ ຫລື ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນທຸລະກິດໄປແລ້ວ ໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດຍ້າຍຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ອອກຈາກຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ໄປໄວ້ຢູ່ໃນບັນຊີທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ (Abandoned Enterprise List ຫລື AEL) ແລ້ວໃຫ້ແຈ້ງ ລາຍຊື່ວິສາຫະກິດໃນບັນຊີທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ລົງທາງເວັບໄຊ: www.ned.gov.la, Facebook: ກົມ ທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ທາງສື່ມວນຊົນອື່ນໆ ເປັນເວລາ 5 ປີ. ຫຼັງຈາກພົ້ນກໍານົດເວລາ 5 ປີ ໃຫ້ລຶບຊື່ວິສາຫະກິດອອກຈາກບັນຊີທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມວັກສອງ ມາດຕາ 72 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິ ສາຫະກິດ. ສ່ວນວິທີການຍ້າຍຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງວິສາຫະກິດອອກຈາກຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ຈະມີບົດແນະນໍາ ຕ່າງຫາກ.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ