ໂຄງການຮຽນອ່ານໄລຍະ 2 ເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ - Laoedaily

ໂຄງການຮຽນອ່ານໄລຍະ 2 ເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ

ການປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບວຽກງານການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍລາວຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວມາແຕ່ກຳເນີດ ໄດ້ຮຽນອ່ານ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ.

ໂຄງການຮຽນອ່ານ ເປັນໂຄງການໄລຍະທີ 2 ຂອງອົງການຣູມທູຣິດ ເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ ໃນ 4 ແຂວງ ເຊັ່ນ: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເດືອນສິງຫາຈົນຮອດວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2023. ເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ( USAID ).

ທ່ານ ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປະຈຳລາວ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການຮຽນອ່ານ ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ວ່າ: ໂຄງການຮຽນອ່ານ ເປັນບາດກ້າວໃໝ່ຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກັບ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງທັກສະການອ່ານ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕໍ່ກັບ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 16 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍໃນ 4 ແຂວງ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 65 ພັນຄົນ ພ້ອມທັງປັບປຸງການສຶກສາ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ໂຄງການຮຽນອ່ານ ເປັນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າທັງໝົດເກືອບ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ( USAID ) ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 18,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໂຄງການຍ່ອຍ ເຊັ່ນ: ໂຄງການສຳລັບແຂວງຊຽງ ຂວາງ ແລະ ວຽງຈັນ ໂດຍແມ່ນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນມູນຄ່າ 13 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໂຄງການສຳລັບແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື ໃນມູນຄ່າ 6 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປັບປຸງທັກສະການອ່ານໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ນັບແຕ່ຫ້ອງກຽມປະຖົມຈົນຮອດຫ້ອງ ປ 2 ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເດັກທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວມາແຕ່ກຳເນີດ ແລະ ເດັກພິການ.

ໂຄງການຮຽນອ່ານໄລຍະທີ 2 ມີພະນັກງານທັງໝົດ 40 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ 8 ຄົນ ແລະ ຄົນລາວ 32 ຄົນ ໂດຍຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ 2 ແຂວງ ເຊັ່ນ: ຊຽງຂວາງ ແລະ ວຽງຈັນ. ໃນນັ້ນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີເມືອງຄູນ, ເມືອງຄຳ, ເມືອງແປກ ແລະ ເມືອງພູກູດ; ແຂວງວຽງຈັນ ມີເມືອງໂພນໂຮງ, ເມືອງໝື່ນ, ເມືອງເຟືອງ, ເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ 9 ກິດຈະກຳຫຼັກໃນການປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວມາແຕ່ກຳເນີດ ແລະ ເດັກພິການທຸກຄົນ ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຫ້ອງກຽມ ຈົນຮອດຫ້ອງ ປ 2 ເຊັ່ນ:

1 ພັດທະນາວິທີການສິດສອນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງທັກສະການເວົ້າ, ການກຽມອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວ ສຳລັບນັກຮຽນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.

2 ພັດທະນາວິທີການສອນ ແລະ ອຸປະກອນການສອນພາສາລາວ ເພື່ອຕື່ມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຕື່ມສິ່ງທີ່ຍັງຂາດໃນຫຼັກສູດໃໝ່ຂອງຂັ້ນ ປ 1 ແລະ ປ 2 ສຳລັບເດັກທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວມາແຕ່ກຳເນີດ ແລະ ເດັກພິການເບົາ.

3 ສະໜອງປຶ້ມອ່ານສຳລັບເດັກ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການຮຽນ – ການສອນທີ່ເໝາະສົມກັບເດັກທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວມາແຕ່ກຳເນີດ ແລະ ເດັກພິການເບົາ.

4 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ປ 1 ແລະ ປ 2 ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳການ           ຮຽນ – ການສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

5 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູນິເທດໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄູສອນ.

6 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູນິເທດ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ສູນພັດທະນາຄູ, ວິທະຍາໄລຄູ, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນກະຊວງ ໃຫ້ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໄປສູ່ໂຮງຮຽນໃໝ່ ແລະ ເມືອງໃໝ່.

7 ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນພາສາລາວຢູ່ໃນຂັ້ນຄົວເຮືອນ ເພື່ອຊ່ວຍລູກຫຼານຂອງຕົນເອງ ແລະ ກຽມພ້ອມຮຽນພາສາລາວ.

8 ພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດດ້ານອື່ນໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

9 ສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການສ້າງວັດທະນະທຳການອ່ານໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ.

ໂຄງການຮຽນອ່ານໄລຍະທີ 2 ນີ້ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນທີ່ພະນັກງານ 2 ຝ່າຍໄດ້ປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຮຽນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ຈົນຮອດ ປ 2 ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວມາແຕ່ກຳເນີດໃນ 4 ແຂວງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທັກສະການອ່ານດີຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄູ – ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ວິຊາການໃນຂະແໜງການສຶກສາ.

( ໂດຍ: ກາວຊົ່ງ )

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ