ຈະຫັນການເອື່ອຍອີງຊັບພະຍາກອນມາສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ

36

 

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າປະເທດເຮົາຜ່ານມາ ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຈຸດນີ້ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮູ້ບັນຫາ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກໍ່ຍົກມາປຶກສາກ່ຽວກັບແນວທາງການແກ້ໄຂເລື້ອຍມາ, ຫຼ້າສຸດເຊົ້າມື້ນີ້ທ່ານນາຍົກໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ ປະເທດເຮົາຈະຫັນການເອື່ອຍອີງໃສ່ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການກູ້ຢືມຈາກພາຍນອກ ມາລົງທຶນໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາປະເທດຊາດທີ່ຍືນຍົງ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດລາວຍັງສືບຕໍ່ເຕີບໂຕໃນລະດັບດີ ເມື່ອທຽບກັບປະເທດໃນພາກພື້ນ ແຕ່ຢູ່ໃນຈັງວະທີ່ຊ້າລົງຖ້າທຽບໃສ່ຫຼາຍປີຜ່ານມາ.

ທ່ານນາຍົກກ່າວວ່າ: ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຍັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນປະກົດການໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ປະເທດເຮົາ ກຳລັງເຂົ້າສູ່ຂະບວນການປັບໂຄງສ້າງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະໃນເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຮົາ ກຳລັງພະຍາຍາມ:
 ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການກູ້ຢືມຈາກພາຍນອກ ມາລົງທຶນໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດ ຖະກິດຕໍ່າ;

 ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານ, ການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ການພັດທະນາທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດອື່ນໆ ຂອງປະເທດ;
 ກວດກາ, ເກືອດຫ້າມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ເດັດຂາດ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ທີ່ຂັດກັບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປາບປາມການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການຕັດ ແລະ ສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກປະເທດ, ການລັກລອບໜີພາສີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນການຈຳກັດ ແລະ ອັດຊ່ອງທາງຂອງກະແສເງິນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ. ການຕີລາຄາທີ່ກ່າວມານີ້ ເປັນການຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ, ສ່ວນການຕີລາຄາກ່ຽວກັບ ສາເຫດ ແລະ ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ, ກອງປະຊຸມສູນກາງຄົບຄະນະ ໃນສອງຄັ້ງຜ່ານມາ ກໍ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ລັດຖະບານ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານຕີລາຄາວ່າ ເຖິງແມ່ນໂດຍລວມສະພາບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 6,5%, ເຊິ່ງຖືເປັນອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ສູງ ເມື່ອທຽບກັບຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ, ແຕ່ເປັນອັດຕາທີ່ຊ້າລົງ ເມື່ອທຽບຫລາຍປີຜ່ານມາ.
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຊ້າລົງ ແມ່ນຍ້ອນ: ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຫຼຸດລົງ, ຂະແໜງກະສິກຳ ຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດ ທາງທໍາມະຊາດ, ແຕ່ອັນດີ ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວໄວຂຶ້ນ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ແລະສາມາດກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ປະຊາຊົນ ພັກ-ລັດເຫັນວ່າຄວນຫັນທິດຈາກການເອື່ອຍອີງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດກໍ່ຄືພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ມາສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງສາພັດທະນານາປະເທດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແທ້ຈິງ.