ປຶ້ມປົກຂາວ ປີ 2019 ເນັ້ນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທາງລົດໄຟ

33

ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2019 ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ເປີດໂຕປຶ້ມປົກຂາວຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປີ 2019 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງການສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານທາງດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ຍຸດທະສາດທຸລະກິດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ການລົງທຶນທາງທຸລະກິດຕິດພັນກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທ່ານ ຣາມອນ ບລູສເລີ ຜູ້ອຳນວຍການສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳລາວ ກ່າວວ່າ: ປຶ້ມປົກຂາວຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳລາວ ປີ 2019 ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຕ່າງໆທາງດ້ານການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວ, ໃນປີຜ່ານມາສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ກໍໄດ້ເປີດໂຕປຶ້ມປົກຂາວ ປີ 2018 ທີ່ເວົ້າເຖິງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂັ້ນວິຊາການ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກທາງລົດໄຟ, ບໍລິສັດ ເອກະຊົນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈະສາມາດປັບຍຸດທະສາດການລົງທຶນ ແລະ ຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ທັນກັບເວລາ. ປຶ້ມປົກຂາວ ປະຈຳປີ 2019 ນີ້ ມີທັງໝົດ 6 ພາກ ເຊັ່ນ: ດັດຊະນີຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ດັດຊະນີທຶນຂອງມະນຸດ, ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເສດຖະກິດ, ການຮ່າງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທາງເສດຖະກິດ.

ທ່ານ ເດນ ຟິດສປາທຣິກ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນພາກເອກະຊົນແມ່ນເກືອບບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ມີການຢືນຢັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຂອງສະຖານີທີ່ມີການບໍລິການຂົນສົ່ງ, ບໍ່ມີແຜນການຕາຕະລາງເວລາ, ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄາດຄະເນຕໍ່ກິໂລແມັດ/ໂຕນ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຍົກຍ້າຍເຄື່ອງຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃດໆ ຫຼື ໂຄງລ່າງພື້ນຖານອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານີຂົນສົ່ງ.

ປຶ້ມປົກຂາວ ປະຈຳປີ 2019 ນີ້ ຍັງປະກອບດ້ວຍການຕິດຕາມຈາກປຶ້ມປົກຂາວຂອງປີກ່ອນ ກ່ຽວກັບດັດຊະນີຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ ການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນການຈັດລຳດັບຂອງປີນີ້ ແມ່ນຍ້ອນການທົບທວນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງທະນາຄານໂລກ ແທນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໃນ ສປປ ລາວ. ປຶ້ມປົກຂາວຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບໃນປີນີ້ ສະທ້ອນເຖິງວິທີການ ຍຸດທະສາດດຽວກັນກັບປີຜ່ານມາ ແລະ ຖືກນຳສະເໜີໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ຊັດເຈນ, ລວມທັງຄຳແນະນຳທີ່ກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດອັນດັບດັດຊະນີຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າອັນດັບທີ 100  ຫຼື 3 ຕົວເລກແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ພຽງວິທີການໄລຍະສັ້ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນການຄຽງຄູ່ກັບຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງລັດຖະບານ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮວບຮວມບົດລາຍງານຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມທັງກົດໝາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງເສດຖະກິດທີ່ຖືກປັບປຸງ, ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບບົດລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃນສື່ສິ່ງພິມທາງການລາວ ແລະ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການທະນາຄານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການວິເຄາະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ຂະແໜງການເງິນໃນລາວກຳລັງປະເຊີນ ພ້ອມທັງຂໍ້ຄິດເຫັນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ອີກດ້ວຍ.

[ ຂ່າວ: ກາວຊົ່ງ; ຮູບ: ສອນໄຊ ]