ສປປ ລາວ ໄດ້ທຶນຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ 40 ລ້ານໂດລາ

85

ວັນທີ 28 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຮູບແບບການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ແຜນງານດ້ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນໄລຍະສອງ ສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນງົບປະມານ ແລະ ການເງິນການທະນາຄານ ແລະ ເຊື່ອມສານບັນດາຫຼັກການ ວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃນການວາງແຜນການພັດທະນາ.

ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: ແຜນງານນີ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ ວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ 2030 ສະບັບໃໝ່, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ມີສີຂຽວຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດອັນເຂັ້ມແຂງຂອງ ສປປ ລາວ ມີ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະເທດມີ ຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ແຜນງານສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອເສື່ອມສານເອົາຫຼັກການ ວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໄປມີບົດບາດຢູ່ໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ກໍາລັງການຜະລິດຂອງຄົນ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ, ຮູບແບບການເຕີບໂຕທີ່ເນັ້ນ ຄວາມສະອາດ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້ຈາກມົນລະພິດ, ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ.

ທ່ານ ນາງ ແອລ໌ເລັນ ໂກສະຕິນ ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາມຽນມາ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວສາມາດນໍາໂອກາດໃໝ່ໆມາສູ່ປະຊາຊົນລາວ, ໃນຂະນະດຽວກັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ໂດຍ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດການປະຕິຮູບທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍໆຢ່າງ ລວມໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດແຫ່ງທໍາອິດຂອງປະເທດ, ການອອກກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ວ່າດ້ວຍນໍ້າ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລຸ່ມແມ່ນໍ້າ, ການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ ເຊິ່ງເປັນຕົວທໍາລາຍທຶນຊັບຂອງຄົນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການເງິນຂອງປະເທດ.

ແຜນງານດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ ແລະ ການຂາດດຸນທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນວຽກການເງິນໄລຍະກາງ ທີ່ເລັງໃສ່ປັບປຸງການສ້າງລາຍຮັບ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສະຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງການເງິນ.

ແຜນງານຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງແມ່ນຊຸດທີສອງໃນທັງໝົດສາມຊຸດເພື່ອເສີມສ້າງຈາກບັນດາຮາກຖານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງໃນແຜນງານດ້ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຄັ້ງທີໜຶ່ງ ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໃນປີ 2017.