ອອກມາແລ້ວ! ລາຍວິຊາເລືອກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມໍ 7 ສົກຮຽນ 2018-2019

169

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເລກທີ 1485/ສສກ ລັງວັນທີ 29 ເມສາ 2019 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມ, ຄະນະກຳມະການລົງຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງສອບເສັງ ຈົບຊົ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019

 

ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ກົມາາມັນສຶກສາຮ້ວມກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ຕັດສິນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາວິຊາເລືອກໃນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມໍ7) ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ ກໍານົດເວລາສົ່ງຕົ້ນສະບັບຫົວບົດສອບເສັງ ແລະ ການສົ່ງຂະໜານຕອບສອບເສັງຈົບຊັ້ນມໍ4, ມໍ7 ໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

 

ວິຊາເລືອກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມໍ7) ມີ 2 ວິຊາຄື: ວິຊາເລືອກທຳມະຊາດ ແມ່ນວິຊາເຄມີສາດ; ວິຊາເລືອກສັງຄົມ ແມ່ນປະຫວັດສາດ.

ສ່ວນການສົ່ງຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມໍ4 ແລະ ມໍ7 ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລຸ່ມນີ້: ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມໍ4 ຈະສົ່ງອອກຈາກສູນອອກຫົວບົດ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍການຈັດສົ່ງແມ່ນໃຫ້ບໍລິສຫັຫດໄປສະນີເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສົ່ງເຖິງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສຳລັບຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມໍ7  ຈະສົ່ງອອກຈາກສູນອອກຫົວບົດ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2019 ເຊິ່ງມີພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສົ່ງເຖິງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

 

 

ດັ່ງນັ້ນ, ກົມສາມັນສຶກສາ ຈະສົ່ງຂະໜານຕອບບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມໍ4 ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ຂະໜານຕອບບົດສອບເສັງຊົ້ນມໍ 7 ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2019.