ເປີດຮັບອີກ 3 ຕຳແໜ່ງຄູອາຊີວະສຶກສາ

273

ໂອກາດເສັງເຂົ້າລັດມາເລື້ອຍໆ ຜູ້ໃດທີ່ຮຽນຈົບດ້ານນີ້ມາໄປເສັງໂລດ ຄູອະຊີວະຊ່ວຍເພີ່ມທັກສະສີມືແກ່ພົນລະເມືອງລາວຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ ໃຜທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ລາວເຢຍລະມັນ 03 ຕໍາແໜ່ງລໍຖ້າທ່ານຢູ່.

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 167/ວຕລຢ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2019 ແຈ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກລັດຖະກອນຄູ ປະຈໍາປີ 2019 ຕ້ອງການ 3 ສາຂາວິຊາຄື: ຄູ ໄອທີ 01 ຕໍາແໜ່ງ, ຄູ ໄຟຟ້າ 01 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຄູກົນຈັກໜັກ-ກົນຈັກກະສິກໍາ 01 ຕໍາແໜ່ງ ສຳລັບ ວິຊາສອບເສັງ 3 ໝວດຄື ໝວດ ວິຊາທົ່ວໄປ, ໝວດວິຊາຄູ ແລະ ໝວດວິຊາສະເພາະ ຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

 

 

ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລະ ມີຄະແນນສະເລ່ຍ 2,50 ຂຶ້ນໄປ, ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ບໍກາຍ 35 ປີ, ເປັນຄົນສັນຊາດລາວໂດຍກໍາເນີດ ຫຼື ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວແຕ່ 3 ປີຂຶ້ນໄປ, ມີປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຈະແຈ້ງ, ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດອິດສະຫຼະພາບມາກ່ອນ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

ຜູ້ຈະມາສະໝັກຕ້ອງກຽມພ້ອມເອກກະສານເຊັ່ນ: ຄໍາຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ 01 ສະບັບ, ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ 01 ສະບັບ, ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ (ສໍາເນົາ)  01 ສະບັບ, ໃບຄະແນນ (ສໍາເນົາ) 01 ສະບັບ, ໃບແຈ້ງໂທດ ສະບັບແທ້ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) 01 ສະບັບ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບແທ້ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) 01 ສະບັບ, ໃບກວດສຸຂະພາບ ສະບັບແທ້ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ), ສໍາມະໂນ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ (ສໍາເນົາ) 01 ສະບັບ ແລະ ຮູບ 4 ຄູນ 6 ຈໍານວນ 03 ແຜ່ນ.

 

 

ສາມາດຢື່ນຄໍາຮ້ອງສອບເສັງໄດ້ຕັ້ງວັນທີ 06-08 ພຶດສະພາ 2019 ໃນໂມງລັດຖະການ, ສອບເສັງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2019 ເວລາ 08:00 ເປັນຕົ້ນໄປ ສະຖານທີ່ຍື່ນຟອມ ແລະ ສອບເສັງທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ.