ຫຼາຍໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີ່ ຮສສ ຕ້ອງເລັ່ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸ ໃນ 2019 - Laoedaily

ຫຼາຍໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີ່ ຮສສ ຕ້ອງເລັ່ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸ ໃນ 2019

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນປີ 2019 ແມ່ນມີຫຼາຍໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະ ກົດໝາຍ, ດັດສົມດ້ານແຮງງານ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການຊຸກຍູ້ວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນປະເທດລາວຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ.

ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ) ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ຮສສ ທົ່ວປະເທດ ບາງຕອນວ່າ: ທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປີ 2019 ຂະແໜງ ຮສສ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານນິຕິກຳ, ດ້ານແຮງງານ, ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ດ້ານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງນີ້:

ດ້ານນິຕິກຳ: ສືບຕໍ່ສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ສຳເລັດ, ສືບຕໍ່ສ້າງດຳລັດ 9 ສະບັບ, ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ 5 ສະບັບ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ 5 ສະບັບ.

ສ່ວນດ້ານແຮງງານ: ສືບຕໍ່ດັດສົມການດຸນດ່ຽງກຳລັງແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ໂດຍຄາດວ່າອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳໃນຂົງເຂດກະສິກຳຈະຫຼຸດລົງ ປະມານ 64,1%, ອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 12,2% ແລະ ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 23,7%, ອັດຕາການວ່າງງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 2%; ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນັບທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ 155.183 ຄົນ; ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 5 ສາຂາອາຊີບ ເຮັດການທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃນ 6 ສາຂາອາຊີບ ໃຫ້ໄດ້ 2.500 ຄົນ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ຄູ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຝຶກ ໃຫ້ສູນຝຶກສີມືແຮງງານຢູ່ແຂວງອັດຕາປື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລາວ – ເກົາຫຼີ, ຈັດຕັ້ງແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ 1 ຄັ້ງ, ລະດັບແຂວງ 1 ຄັ້ງ ແລະ ລະດັບພັດທະນາສີມືແຮງງານ 2 ຄັ້ງ, ປັບປຸງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນສູນທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ; ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບແຮງງານຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 2.500 ແຫ່ງ, ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງຈຳນວນຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນປີ; ຂຶ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ 100 ຄົນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ໄດ້ 75 ແຫ່ງ ແລະ ໃຫ້ມີຄະນະກໍາມະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 38 ແຫ່ງ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ 50 ຄົນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ມີສັນຍາແຮງງານ 175 ແຫ່ງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີກົດລະບຽບນຳໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນ 175 ແຫ່ງ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ສຳລັບດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ ຈຳນວນ 42 ພັນຄົນ.

ໃນນີ້, ມີຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ 39 ພັນຄົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບສ່ວນບຸກຄົນ 3 ພັນຄົນ; ສຸມໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫ້ໄດ້ ຈຳນວນ 3.913 ທ່ານ; ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ແລະ ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃຫ້ທັນການ ແລະ ວ່ອງໄວ, ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມສົງເຄາະຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ ຄື: ຊຽງຂວາງ, ບໍ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື; ສຳຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການໃຫ້ໄດ້ 1.106 ບ້ານ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫຼັກຖານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ສຳຫຼວດແບບວິຊາການໃຫ້ໄດ້ 591 ແຮັກຕາ, ດຳເນີນການກວດກູ້ພື້ນທີ່ໆມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໄດ້ປະມານ 4.500 ເຮັກຕາ, ສືບຕໍ່ໂຄສະນາທີ່ມາ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 100 ຄົນ, ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນການປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໃຫ້ໄດ້ 300 ຄົນ ແລະ ສູ້ຊົນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບການບໍລິຈາກເລືອດຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ 50 ພັນຖົງ ແລະ ຮັບປະກັນການວິເຄາະ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ການແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ໃຫ້ບໍລິການປະຖົມພະຍາບານຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ່າງໆ.

ຂ່າວ: ແກ້ວ + ທິບອຸສາ

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ