ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ

ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ,  ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຂຽນເນື້ອໃນຂອງປ້າຍແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຕິດໃນຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ການຂຽນເນື້ອໃນປ້າຍວິສາຫະກິດ, ສີພື້ນ ແລະ ຕົວໜັງ​ສືຂອງປ້າຍ, ຂະໜາດຂອງປ້າຍທີ່ລະບຸໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016 ...
ອ່ານຕໍ່
ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ  ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ, ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ, ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ, ການຊື້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ສະບັບເລກທີ 529/ທຫລ ລົງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016 ...
ອ່ານຕໍ່
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ

ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ

Business, business trip
ຄໍລຳຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິດ, ພັນທະ ແລະ ການສິ້ນສຸດການສໍາປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011. ▶ ມາດຕາ 36 ສິດຂອງຜູ້ສຳປະທານ ...
ອ່ານຕໍ່
ເງື່ອນໄຂການອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການ ດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ

ເງື່ອນໄຂການອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການ ດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະມານຳສະເໜີກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ການພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການ, ໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການ, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ, ຄ່າບໍລິການດ້ານວິຊາການທີ່ລະບຸໃນບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນກິດຈະການດ້ານການປູກຝັງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ( ກົມປູກຝັງ ) ເລກທີ 1393/ກປຝ ລົງວັນທີ ...
ອ່ານຕໍ່
ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນ ການຄ້າຊາຍແດນ

ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນ ການຄ້າຊາຍແດນ

Business, business trip
ຄໍລຳຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ, ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນການຄ້າຊາຍແດນ, ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່, ອົງການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຊາຍແດນທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄ້າຊາຍແດນຂອງກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1953/ອຄ.ກຂອ ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ ...
ອ່ານຕໍ່
ລົດເມສະໜາມບິນ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ ລາຄາ 15,000 ກີບຕໍ່ຄົນ ເປີດບໍລິການ 18 ມັງກອນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລົດເມສະໜາມບິນ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ ລາຄາ 15,000 ກີບຕໍ່ຄົນ ເປີດບໍລິການ 18 ມັງກອນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ "ສາຍສະໜາມບິນ-ໃຈກາງເມືອງ ແລະ ຄິວລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ" ຖ້ຽວປະຖົມມະເລິກໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2018 ນີ້ແລ້ວ.​ ຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງລົດເມສາຍນີ້ຈະແລ່ນຜ່ານບັນດາໂຮງແຮມໃຫຍ່ໆໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທັງໝົດ 16 ຈຸດ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມອອກຈາກຄີວລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າໃນເວລາ 8:00 ...
ອ່ານຕໍ່
ເງື່ອນໄຂການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ເງື່ອນໄຂການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂໃນການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງ, ການພິຈາລະນາການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 529/ທຫລ ລົງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016. + ...
ອ່ານຕໍ່
ຂັ້ນຕອນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ

ຂັ້ນຕອນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ

Business, business trip
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ ສປປ ລາວ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຊາດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ...
ອ່ານຕໍ່
ເງື່ອນໄຂກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ

ເງື່ອນໄຂກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ

Business, business trip
ປັດຈຸບັນມີບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ສົນໃຈດໍາເນີນໂຄງການຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃນແງ່ຂອງກົດໝາຍ, ມື້ນີ້ ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ຈຶ່ງນຳສະເໜີກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ການປ່ຽນພື້ນທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ການທັບມ້າງສິ່ງກໍ່ສ້າງ, ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ ...
ອ່ານຕໍ່
Loading...