ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ

ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຫຼັກການດຳເນີນກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ?

ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຫຼັກການດຳເນີນກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ?

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ທີ່ປະກອບມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ຫຼັກການ, ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ, ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ...
ອ່ານຕໍ່
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 20/ສພຊ ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2012. + ໝວດທີ 1 ສັນຍາທາງເອເລັກ ໂຕຣນິກ ...
ອ່ານຕໍ່
ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນກ່ຽວກັບປ້າຍຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ນຳຂະແໜງ ອຄ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນກ່ຽວກັບປ້າຍຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ນຳຂະແໜງ ອຄ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ເງື່ອນໄຂດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍທີ່ລະບຸໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016. ◆ ...
ອ່ານຕໍ່
ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ,  ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຂຽນເນື້ອໃນຂອງປ້າຍແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຕິດໃນຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ການຂຽນເນື້ອໃນປ້າຍວິສາຫະກິດ, ສີພື້ນ ແລະ ຕົວໜັງ​ສືຂອງປ້າຍ, ຂະໜາດຂອງປ້າຍທີ່ລະບຸໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016 ...
ອ່ານຕໍ່
ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ  ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ, ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ, ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ, ການຊື້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ສະບັບເລກທີ 529/ທຫລ ລົງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016 ...
ອ່ານຕໍ່
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ

ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ

Business, business trip
ຄໍລຳຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິດ, ພັນທະ ແລະ ການສິ້ນສຸດການສໍາປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011. ▶ ມາດຕາ 36 ສິດຂອງຜູ້ສຳປະທານ ...
ອ່ານຕໍ່
ເງື່ອນໄຂການອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການ ດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ

ເງື່ອນໄຂການອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການ ດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະມານຳສະເໜີກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ການພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການ, ໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກວິຊາການ, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ, ຄ່າບໍລິການດ້ານວິຊາການທີ່ລະບຸໃນບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນກິດຈະການດ້ານການປູກຝັງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ( ກົມປູກຝັງ ) ເລກທີ 1393/ກປຝ ລົງວັນທີ ...
ອ່ານຕໍ່
ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນ ການຄ້າຊາຍແດນ

ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນ ການຄ້າຊາຍແດນ

Business, business trip
ຄໍລຳຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ, ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນການຄ້າຊາຍແດນ, ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່, ອົງການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຊາຍແດນທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄ້າຊາຍແດນຂອງກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1953/ອຄ.ກຂອ ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ ...
ອ່ານຕໍ່
ລົດເມສະໜາມບິນ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ ລາຄາ 15,000 ກີບຕໍ່ຄົນ ເປີດບໍລິການ 18 ມັງກອນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລົດເມສະໜາມບິນ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ ລາຄາ 15,000 ກີບຕໍ່ຄົນ ເປີດບໍລິການ 18 ມັງກອນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ "ສາຍສະໜາມບິນ-ໃຈກາງເມືອງ ແລະ ຄິວລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ" ຖ້ຽວປະຖົມມະເລິກໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2018 ນີ້ແລ້ວ.​ ຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງລົດເມສາຍນີ້ຈະແລ່ນຜ່ານບັນດາໂຮງແຮມໃຫຍ່ໆໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທັງໝົດ 16 ຈຸດ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມອອກຈາກຄີວລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າໃນເວລາ 8:00 ...
ອ່ານຕໍ່
Loading...